Έως τις 18 Ιουνίου η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή πληροφοριών στη βάση δεδομένων SCIP & υποχρεώσεις για τον μόλυβδο και το χρώμιο

Από 5 Ιανουαρίου 2021, είναι σε ισχύ για τους προμηθευτές αντικειμένων, η υποχρέωση υποβολής πληροφοριών στη βάση δεδομένων SCIP δηλ τον κατάλογο υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία SVHC (άρθρο 59 παράγραφος 10 του κανονισμού REACH).

 

Oι παραγωγοί, εισαγωγείς και διανομείς που προμηθεύουν αντικείμενα τα οποία περιέχουν ουσίες SVHC και περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών, σε συγκέντρωση άνω του 0,1% κατά βάρος (β/β), οφείλουν να παρέχουν στον ECHA, επαρκείς πληροφορίες για την ασφαλή χρήση των εν λόγω αντικειμένων δηλαδή να κοινοποιήσουν στον ECHA τις ουσίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών οι οποίες περιέχονται στα αντικείμενά τους, εφόσον τηρούνται αμφότεροι οι ακόλουθοι όροι:

 • Η ουσία που περιέχεται στα σχετικά αντικείμενα βρίσκεται σε συγκέντρωση μεγαλύτερη του 0,1% κατά βάρος.
 • Η ουσία που περιέχεται στα σχετικά αντικείμενα απαντάται σε συνολικές ποσότητες άνω του ενός (1) τόνου ετησίως.

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προβούν σε κοινοποίηση εντός έξι μηνών το αργότερο από την συμπερίληψη της ουσίας στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών.

Η SCIP (Substances of Concern IProducts) είναι μια βάση δεδομένων με πληροφορίες για ουσίες που προκαλούν ανησυχία και περιέχονται σε αντικείμενα ή σύνθετα προϊόντα, η οποία θεσπίστηκε με την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα (2008/98/ΕΚ). Οι προμηθευτές αντικειμένων υποχρεούνται να υποβάλλουν τις πληροφορίες αυτές στον ECHA από τις 5 Ιανουαρίου 2021 και μετά.

Η συμπερίληψη μιας ουσίας στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών της παρούσας ιστοθέσης ενδεχομένως να συνεπάγεται άμεσες νομικές υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις δυνάμει, κυρίως, των άρθρων 7, 31 και 33 του κανονισμού REACH.

Τι πληροφορίες υποβάλλονται στη βάση δεδομένων SCIP ?

Οι παραγωγοί, εισαγωγείς και διανομείς υποβάλουν πληροφορίες σχετικά με :

 • Στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης,
 • Πληροφορίες για τη μορφή/σχήμα του αντικειμένου,
 • Ονομασία, συγκέντρωση της ουσίας, και στοιχεία για τον παραγωγό της,
 • Πληροφορίες αναφορικά με την ασφαλή χρήση και την ορθή διαχείριση του αντικειμένου ως απόβλητο.

Ποιες οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων με προϊόντα που περιέχουν μόλυβδο ;

Για τα προϊόντα που περιέχουν μόλυβδο εκτός από τα παραπάνω έχει ξεκινήσει η διαδικασία της Διαβούλευσης σχετικά με τον προτεινόμενο περιορισμό στον μόλυβδο και τις ενώσεις του σε πυρομαχικά για βολές πυροβόλων όπλων στην ύπαιθρο και σε σύνεργα αλιείας (έκθεση επιβολής περιορισμού του ECHA. 2 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2019) : <https://www.echa.europa.eu/documents/10162/13641/rest_lead_ammunition_COM_request_en.pdf/f607c957- 807a-3b7c-07ae-01151001d939>).

Το πεδίο εφαρμογής της πρότασης επιβολής περιορισμού αφορά τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση μολύβδου σε βλήματα που χρησιμοποιούνται σε πυροβόλα όπλα και αεροβόλα για υπαίθριες δραστηριότητες πολιτών. Ως εκ τούτου, η χρήση μολύβδου σε άλλα συστατικά μέρη πυρομαχικών όπως εμπυρεύματα, προωθητικά ή περιβλήματα δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της έκθεσης επιβολής περιορισμού και της πρότασης επιβολής περιορισμού.

Η διαβούλευση σχετικά με την εν λόγω προταθείσα επιβολή περιορισμού ξεκίνησε στις 24 Μαρτίου 2021 και θα ολοκληρωθεί στις 24 Σεπτεμβρίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με την έκθεση επιβολής περιορισμού, χρησιμοποιώντας το σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο που διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο του ECHA.

Ποιες οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων με χρήση χρωμίου (επιχρωμιώσεις αντικειμένων σε μπάνια επιχρωμίωσης) ;

Όλοι ανεξαιρέτως οι χρήστες εξασθενούς χρωμίου (και αυτοί που υπάγονται στην χρήση 2, επιμετάλλωση σκληρού χρωμίου) πρέπει άμεσα να δημιουργήσουν το εταιρικό τους dossier στην πλατφόρμα ECHA.

Μετά την υποβολή του εταιρικού dossier, η κάθε εταιρεία απαιτείται να εφαρμόσει  πρακτικές ορθής διαχείρισης και να δημιουργήσει, σε συνεργασία με αντίστοιχες εταιρίες, ένα πλάνο καταγραφής της έκθεσης του προσωπικού και του περιβάλλοντος στο εξασθενές χρώμιοΗ πρώτη καταγραφή θα πρέπει να κατατεθεί στα dossiers των εταιρειών στον ECHA μέχρι την 18η Ιουνίου του 2021.

Στην συνέχεια κάθε εταιρεία θα πρέπει να καταθέτει τις αντίστοιχες καταγραφές από τις μετρήσεις της έκθεσης του προσωπικού και του περιβάλλοντος στο εξασθενές χρώμιο, στον λογαριασμό της τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο.

H «Σαμαράς & Συνεργάτες ΕΠΕ» στο πλαίσιο παροχής ολοκληρωμένων τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, δύναται να αναλάβει και να διεκπεραιώσει τις σχετικές διαδικασίες για τις καταχωρήσεις στον ECHA και τις μετρήσεις για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων κατά την διάρκεια της διαδικασίας της επιχρωμίωσης και όλων των επιμεταλλώσεων γενικότερα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη «Σαμαράς & Συνεργάτες ΕΠΕ», τηλ.  2310-552562, 2310-552110 και στο e- mail: info@exyppsamaras.gr 

Για τη «Σαμαράς & Συνεργάτες ΕΠΕ» 
Βασίλης Μόσχος

Διπλ. Χημικός Μηχανικός Α.Π.Θ.
Διευθυντής Τμήματος ΥΑΕ Βιομηχανίας, Καυσίμων & Μεταφορών Επικινδύνων Εμπορευμάτων/ Διευθυντής τμήματος πιστοποίησης χημικών Προϊόντων

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

 • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras