Αντιμετώπιση συνθηκών ψύχους στα Τεχνικά Έργα

Κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου οι συνθήκες ψύχους αποτελούν συχνό φαινόμενο σε πολλές περιοχές της χώρας. Τέτοιου είδους ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως είναι το ψύχος, αποτελούν έναν κρίσιμο παράγοντα που επηρεάζει αναπόφευκτα το περιβάλλον στο οποίο εκτελούνται τα Τεχνικά Έργα και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζομένων και των κατασκευών, αν δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και προστασίας.

Ποιούς εργαζόμενους επηρεάζει το ψύχος;

Η έκθεση στο ψύχος μπορεί να επηρεάσει οποιονδήποτε εργαζόμενο, είτε γιατί δεν είναι επαρκώς ντυμένος για τις συνθήκες του περιβάλλοντος, είτε γιατί εκτέθηκε σε εξωτερικό χώρο σε χαμηλές θερμοκρασίες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Περισσότερο ευάλωτες είναι οι ομάδες υψηλού κινδύνου, οι οποίες περιλαμβάνουν εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, με καρδιακά/ αναπνευστικά νοσήματα, και η συνεργασία των επιχειρήσεων με τον Ιατρό Εργασίας στις περιπτώσεις αυτές είναι απαραίτητη για την προστασία των ευπαθών αυτών ομάδων.

Ποιά είναι τα προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης του ψύχους σε ένα Τεχνικό Έργο;

Τα μέτρα προστασίας από το ψύχος αφορούν όλους τους εργαζόμενους που συμμετέχουν στα τεχνικά έργα, τόσο σε ατομικό αλλά και σε συλλογικό επίπεδο, ενώ ο Εργοταξιάρχης είναι σε άμεση συνεργασία με τον Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας, τους Τεχνικούς Ασφαλείας και τον Ιατρό Εργασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που μπορεί να προκληθούν από τις χαμηλές θερμοκρασίες. Η πρόληψη είναι απαραίτητη, αφού το ψύχος μπορεί να αποδειχθεί εχθρός για την ασφάλεια των εργαζομένων, αν δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Πιο συγκεκριμένα, σε κάθε Τεχνικό Έργο που εκτίθεται σε συνθήκες ψύχους θα πρέπει να τηρούνται τα κάτωθι τεχνικά μέτρα, τα οποία προκύπτουν και από την εθνική νομοθεσία:

 • Εργασίες σε ύψος και γενικότερα εργασίες σε εξωτερικό χώρο θα πρέπει να εκτελούνται μόνον όταν οι καιρικές συνθήκες δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Σε περίπτωση έντονου ψύχους, ο Εργοταξιάρχης θα πρέπει να διακόπτει τις εργασίες στους εξωτερικούς χώρους για να διασφαλίσει την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων.
 • Όλες οι βοηθητικές κατασκευές (ικριώματα κλπ.) πρέπει να επιθεωρούνται από αρμόδιο πρόσωπο ως προς την αντοχή, τη σταθερότητα και τα μέτρα ασφάλειας σε περίπτωση θεομηνίας και πριν από την επανάληψη των εργασιών.
 • Αντιστηρίξεις, εκσκαφές κλπ. πρέπει να επανελέγχονται από το επιβλέποντα μηχανικό πριν από την επανάληψη εργασιών διακοπεισών λόγω θεομηνίας ή παγετού και να αναγράφονται οι σχετικές παρατηρήσεις στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας
 • Όσον αφορά τα ανυψωτικά μηχανήματα, απαγορεύεται η εγκατάσταση ή χρήση τους σε καιρικές συνθήκες που είναι δυνατό να θέσουν σε κίνδυνο την ευστάθειά τους
 • Διάδρομοι κίνησης, ράμπες πρόσβασης και κλιμακοστάσια θα πρέπει να παραμένουν καθαρά από πάγο και χιόνι με διάστρωση αλατιού και συχνό καθαρισμό.

Όσον αφορά τα μέτρα που αφορούν τον ίδιο τον εργαζόμενο, κάθε εταιρεία που συμμετέχει σε ένα Τεχνικό Έργο θα πρέπει να εξασφαλίζει τα παρακάτω:

 • Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι από τον Τεχνικό Ασφαλείας και τον Ιατρό Εργασίας για τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τις συνθήκες ψύχους και τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να λάβουν
 • Κάθε εργαζόμενος να έχει προμηθευτεί και να χρησιμοποιεί τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας.
 • Οι εργαζόμενοι να μπορούν να κάνουν διάλειμμα σε χώρο προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες και το ψύχος.
 • Οι ομάδες υψηλού κινδύνου να προστατεύονται καταλλήλως και να μην εκτίθενται σε συνθήκες ψύχους.

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε., μέσα από το ευρύ φάσμα των υπηρεσιών Ασφάλειας και Υγείας που παρέχει, έχει την δυνατότητα να δομήσει μια ισχυρή ομάδα σε κάθε Τεχνικό Έργο, αποτελούμενη από τον Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας, τους Τεχνικούς Ασφαλείας και τον Ιατρό Εργασίας, αντιμετωπίζοντας κάθε φορά, σε στενή συνεργασία με τους πελάτες της, τις δυναμικές συνθήκες που παρουσιάζονται.

Για τη ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ,
Δημήτρης Ταπεινόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.
Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Έργων

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

 • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras