Ευκαιρίες Καριέρας


Η ΕΞΥΠΠ ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ στο πλαίσιο της συνεχούς της ανάπτυξης, ζητεί για την περιοχή της Θεσσαλονίκης

Στέλεχος πλήρους απασχόλησης στον τομέα Διαγωνισμών και Συμβάσεων Δημοσίου

Απαραίτητα προσόντα
 • Τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία
 • Τουλάχιστον 2ετή επαγγελματική εμπειρία σε διαδικασίες διαγωνισμών δημοσίων έργων ή μελετών ή υπηρεσιών ή προμηθειών
 • Τουλάχιστον 2ετή επαγγελματική εμπειρία στη σύνταξη και υποβολή τεχνικών και οικονομικών προσφορών (έντυπων και ηλεκτρονικών) σε φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα
 • Άριστη γνώση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ), τόσο για δημόσια έργα , όσο και για υπηρεσίες και εμπειρία στην υλοποίηση ηλεκτρονικών διαγωνισμών μέχρι και την κατακύρωσή τους
 • Άριστη γνώση νομοθεσίας Δημοσίων Έργων στο πλαίσιο του Ν.4412/2016
 • Άριστη γνώση των προσυμβατικών διαδικασιών για την ανάληψη του έργου
 • Καλή γνώση και εμπειρία στη διαχείριση και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων μέχρι και την ολοκλήρωσή τους
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και πολύ καλή γνώση και ευχέρεια στο χειρισμό των προγραμμάτων ΜS Office, AutoCAD.
 • Καλή Γνώση Αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα :

 • Εμπειρία στην σύνταξη τευχών δημοπράτησης έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών (διακήρυξη, προϋπολογισμός, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, κλπ)
 • Καλή γνώση και χρήση του Κανονισμού  Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΦΕΚ Β 2519/20.07.2017)
 • Εμπειρία στην  έγκαιρη και έγκυρη αναζήτηση διαγωνισμών, είτε μέσω αποδελτίωσης, είτε μέσω του Κεντρικού Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), είτε μέσω διαδικτύου
 • Εμπειρία στην υλοποίηση ηλεκτρονικών διαγωνισμών και σε άλλες πλατφόρμες ηλεκτρονικές Διαγωνισμών  π.χ cosmoONE, iSupplies
 • Εμπειρία στην υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ και στην υποστήριξη Φορέων Υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων
 • Εμπειρία σε δημόσια  έργα (διαχείριση, μελέτη και επίβλεψη) ή σε φορείς του Δημοσίου
 • Ευχέρεια στον προφορικό και στο γραπτό λόγο.
 • Κριτική ικανότητα, στοχευμένος και δομημένος τρόπος σκέψης με κατανόηση της επιχειρηματικής λειτουργίας.
 • Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες, με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην τήρηση προθεσμιών.

Επιπλέον θα εκτιμηθεί: 

 • Εμπειρία στην προετοιμασία και διαχείριση συμβάσεων  έργων ΣΔΙΤ ή έργων παραχώρησης ή έργων διαχείρισης απορριμμάτων και υποδομών, ή έργων εξοικονόμησης ενέργειας (ΕΞΕ)
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών.
 • Κάτοχος Μελετητικού πτυχίου.

Προσφέρονται:

 • Άριστο περιβάλλον εργασίας.
 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
 • Προοπτικές εξέλιξης.
 • Πλήρης απασχόληση με ασφαλιστική κάλυψη.
 • Διαρκής εκπαίδευση.

Αποστολή βιογραφικών
e-mail: [email protected], κωδ. θέσης ΔΠ – 010

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

  Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στην Υπεύθυνη Επεξεργασίας εταιρεία με την επωνυμία «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679 , τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.

  Η εταιρία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης της ζητεί, για την περιοχή της Θεσσαλονίκης

  Μηχανικό απόφοιτο Πολυτεχνικής Σχολής για πλήρη απασχόληση ως Σύμβουλος Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης ISO

  Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να είναι να πληροί τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
  • Ηλικία έως 50 ετών
  • Να διαθέτει εργασιακή εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων ISO και ειδικότερα συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας & υγείας στην εργασία
  • Η εργατικότητα, η ικανότητα ενασχόλησης με διαφορετικά αντικείμενα , οι επικοινωνιακές δεξιότητες και η δυνατότητα λήψης απόφασης είναι απαραίτητα στοιχεία πλήρωσης της συγκεκριμένης θέσης
  • Να διαθέτει ΙΧ αυτοκίνητο
  • Τέλος απαραίτητη Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ.

   Η εταιρία παρέχει:

  • Άριστο περιβάλλον εργασίας.
  • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών.
  • Προοπτικές εξέλιξης.
  • Διαρκής εκπαίδευση

  Αποστολή βιογραφικών

  e-mail: [email protected] , κωδ. θέσης ΔΠ – 009.

  Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

   Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στην Υπεύθυνη Επεξεργασίας εταιρεία με την επωνυμία «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679 , τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.


    Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στην Υπεύθυνη Επεξεργασίας εταιρεία με την επωνυμία «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679 , τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.

    H ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ στο πλαίσιο της συνεχούς της ανάπτυξης, ζητεί για την περιοχή της Θεσσαλονίκης

    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πολυτεχνείου για πλήρη απασχόληση σε ελέγχους ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων επιχειρήσεων, που να διαθέτει οπωσδήποτε σχετική εργασιακή εμπειρία

    Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να είναι να πληροί τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
    • • Ηλικία έως 45 ετών
    • • Να διαθέτει εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών
    • • Η εργατικότητα, το ομαδικό πνεύμα, οι επικοινωνιακές δεξιότητες και η δυνατότητα λήψης απόφασης είναι απαραίτητα στοιχεία πλήρωσης της συγκεκριμένης θέσης
    • • Να διαθέτει Ι.Χ. όχημα
    • • Τέλος απαραίτητη γνώση Αγγλικών και Η/Υ.

     Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στην Υπεύθυνη Επεξεργασίας εταιρεία με την επωνυμία «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679 , τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.

     Η ΕΞΥΠΠ ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ στα πλαίσια της συνεχούς της ανάπτυξης, ζητεί για την περιοχή της ΑΤΤΙΚΗΣ

     Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΑΕΙ /ΤΕΙ για πλήρη απασχόληση ως Τεχνικός Ασφαλείας

     Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να είναι να πληροί τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
     • • Να διαθέτει εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών
     • • Να διαθέτει εργασιακή εμπειρία σε θέματα ασφάλειας εργασίας τουλάχιστον 3 ετών
     • • Να είναι κάτοχος ΙΧ
     • • Η εργατικότητα, η ικανότητα ενασχόλησης με διαφορετικά αντικείμενα , οι επικοινωνιακές δεξιότητες και η δυνατότητα λήψης απόφασης είναι απαραίτητα στοιχεία πλήρωσης της συγκεκριμένης θέσης
     • • Τέλος απαραίτητη Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ.

      Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στην Υπεύθυνη Επεξεργασίας εταιρεία με την επωνυμία «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679 , τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.

      Η ΕΞΥΠΠ ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ
      ζητεί, για απασχόληση

      Πολιτικό Μηχανικό A.E.I. για απασχόληση ως Τεχνικός Ασφαλείας σε εργοτάξια της Αττικής

      Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να πληροί τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
      • Ηλικία έως 50 ετών
      • Να διαθέτει εργασιακή εμπειρία σε θέματα ασφάλειας εργασίας
      • Να διαθέτει εργοταξιακή εμπειρία σε οικοδομικά έργα ή έργα υποδομής
      • Η εργατικότητα, η ικανότητα ενασχόλησης με διαφορετικά αντικείμενα, οι επικοινωνιακές δεξιότητες και η δυνατότητα λήψης απόφασης είναι απαραίτητα στοιχεία πλήρωσης της συγκεκριμένης θέσης
      • Τέλος, απαραίτητη Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ

      Για την αποστολή βιογραφικών παρακαλούμε να εισάγετε τον κωδικό θέσης ΤΑ 032

      Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

       Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στην Υπεύθυνη Επεξεργασίας εταιρεία με την επωνυμία «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679 , τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.

       News

       LOCATION

       • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

       • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

       • T.K. 546 27

       • ΑΘΗΝΑ

       • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

       • T.K. 106 71

       CONTACT

       twitter
       facebook
       samaras