Ευρωπαϊκή εκστρατεία: Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία στην ψηφιακή εποχή

Η εκστρατεία 2023 – 2025 «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), με κεντρικό θέμα την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία στην ψηφιακή εποχή, ξεκίνησε ήδη. Στόχος της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση εργοδοτών και εργαζομένων, της Πολιτείας και άλλων φορέων για την Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία για τις επιπτώσεις των ψηφιακών τεχνολογιών που έχουν αρχίσει εδώ και καιρό να εφαρμόζονται στην εργασία, καθώς και τους τρόπους διαχείρισης των κινδύνων για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία που απορρέουν από αυτές.

Παράλληλα επισημαίνεται ότι η εκστρατεία είναι σύμφωνη με την προσέγγιση Vision Zero για την εξάλειψη των θανάτων που σχετίζονται με την εργασία, βασική προτεραιότητα του στρατηγικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης  για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία 2021-2027 και με τους στόχους της ευρωπαϊκής ψηφιακής στρατηγικής.

Ψηφιακές τεχνολογίες.

Είναι γεγονός ότι η υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών (εξ αποστάσεως εργασία, χρήση ρομπότ,   εξωσκελετών, η τεχνητή νοημοσύνη, τα μεγάλου όγκου δεδομένα – big data, το υπολογιστικό νέφος – cloud, οι ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας κλπ) στην εργασία και στους χώρους εργασίας, έχει αρχίσει να μετασχηματίζει το τοπίο της εργασίας αναφορικά με τις μεθόδους και τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό, το πού και το πότε εργαζόμαστε, αλλά και με τα ζητήματα της βελτίωσης της αποδοτικότητας των εργαζομένων και της ίδιας της παραγωγικότητας.  Παράλληλα όμως έχει δημιουργήσει και νέες προκλήσεις και κινδύνους για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία.

Η εκστρατεία περιλαμβάνει πέντε τομείς  προτεραιότητας, που προσδιορίστηκαν σε έρευνες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού συμπεριλαμβανομένης της μελέτης «Επισκόπηση για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία (ΕΑΥ) στην ψηφιακή εποχή», που πραγματοποιήθηκε την περίοδο 2020 – 2023, καθώς και σχετικής μελέτης πρόβλεψης τάσεων για το μέλλον, οι οποίοι είναι:

 • εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες,
 • αυτοματοποίηση καθηκόντων,
 • εξ’ αποστάσεως και υβριδική εργασία,
 • διαχείριση εργαζομένων μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) και
 • ευφυή ψηφιακά συστήματα.

 

Εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες

 

Ορίζεται ως κάθε αμειβόμενη εργασία που παρέχεται μέσω, σε ή με τη διαμεσολάβηση μιας διαδικτυακής πλατφόρμας. Παραδείγματα: παράδοση τροφίμων (delivery), τεχνίτες (ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί), συντονιστής διαδικτυακού περιεχομένου, προγραμματιστής λογισμικού.

Η εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες εγκυμονεί κινδύνους για την ΕΑΥ, όπως η επαγγελματική απομόνωση και η μοναξιά, η εντατικοποίηση, οι πολλές ώρες εργασίας, η αλγοριθμική διαχείριση, η ψηφιακή παρακολούθηση και η  επιτήρηση. Οι εργαζόμενοι σε ψηφιακές πλατφόρμες χαρακτηρίζονται επίσης από έλλειψη ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, που μπορεί να δημιουργήσει εξαιρετικά στρεσογόνες συνθήκες και συνέπειες στην ψυχική υγεία.

 

Αυτοματοποίηση καθηκόντων

 

Τα προηγμένα, συνεργατικά ρομποτικά συστήματα (cobots) που αλληλοεπιδρούν στενά με τους ανθρώπους, ενσωματώνονται ολοένα και ευρύτερα στους χώρους εργασίας σε όλη την Ευρώπη, παράλληλα με το αντίστοιχο λογισμικό  που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ). Υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες συστημάτων, αυτά για την αυτοματοποίηση αφενός των γνωστικών καθηκόντων και αφετέρου των σωματικών καθηκόντων.

 

Ευκαιρίες για εργαζομένους και εργοδότες

Τα προηγμένα ρομποτικά συστήματα που βασίζονται στην ΤΝ προσφέρουν ευκαιρίες για τους εργαζομένους και τους εργοδότες, καθώς μπορούν να εκτελούν τα υψηλού κινδύνου ή τα μη δημιουργικά, επαναλαμβανόμενα καθημερινά καθήκοντα ρουτίνας. Επιπλέον, τα προηγμένα αυτά συστήματα παρέχουν σημαντικές δυνατότητες πρόληψης, όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε επικίνδυνα περιβάλλοντα και μπορούν να εξοικονομήσουν χρόνο στους εργαζομένους για συνεχή μάθηση και εξάσκηση ή για την ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους προς όφελος τόσο των ίδιων όσο και των εργοδοτών.

Προκλήσεις – κίνδυνοι

Ωστόσο, η απώλεια της επίγνωσης της κατάστασης από τον άνθρωπο, η υπερβολική εξάρτηση ή η πιθανή απώλεια συγκεκριμένων δεξιοτήτων των εργαζομένων , αποτελούν προκλήσεις και δημιουργούν διεπιφάνειες για πιθανούς κινδύνους από την χρήση των συστημάτων αυτών. Μερικά παραδείγματα με συνέπειες στην σωματική υγεία αποτελούν ενδεχόμενες συγκρούσεις μεταξύ  ρομπότ και εργαζομένων και η εμφάνιση μυοσκελετικών παθήσεων λόγω επαναλαμβανόμενων κινήσεων κατά την αλληλεπίδραση με τα ρομποτικά συστήματα. Επίσης τα ζητήματα της ψυχικής υγείας αποτελούν αφορμές για προβληματισμό, αναφορικά με παραμέτρους ψυχοκοινωνικών παραγόντων που περιλαμβάνουν την ευημερία/ευζωία, τα κίνητρα, το άγχος και την κόπωση και σχετίζονται με δείκτες υγείας όπως ο απουσιασμός και η παραγωγικότητα. Μεγάλοι κίνδυνοι εγκυμονούνται για τους εργαζομένους όλων των κλάδων εξαιτίας του φόβου απώλειας της θέσης εργασίας, των αρνητικών επιπτώσεων των μετασχηματισμών των θέσεων εργασίας,  της έλλειψης εμπιστοσύνης στα συστήματα, καθώς και της πιθανής απώλειας αυτονομίας. Τέλος η απώλεια της ιδιωτικότητας θα μπορούσε να αποτελεί έναν επιπλέον λόγο ανησυχίας, καθώς τα συστήματα που βασίζονται στην ΤΝ συχνά συγκεντρώνουν και αναλύουν δεδομένα.

 

Εξ αποστάσεως και υβριδική εργασία

 

Ως «εξ αποστάσεως εργασία» ορίζεται οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας, κατά το οποίο  ο εργαζόμενος εργάζεται από το σπίτι ή γενικότερα εκτός των εγκαταστάσεων του εργοδότη για το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου εργασίας ή για ένα μέρος αυτού. Περιλαμβάνει δε τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών (π.χ. προσωπικών υπολογιστών, έξυπνων τηλεφώνων, φορητών υπολογιστών, πακέτων λογισμικού και του διαδικτύου). Ο συνδυασμός της εξ αποστάσεως εργασίας με την εργασία στις εγκαταστάσεις του εργοδότη αναφέρεται επίσης ως υβριδική εργασία. Η τηλεργασία είναι ένας συνηθισμένος τρόπος ορισμού της εργασίας από το σπίτι.

 

Κίνδυνοι για τους εργαζόμενους

Το είδος αυτό εργασίας ενέχει κινδύνους που πηγάζουν από την απομόνωση και την μοναχική εργασία, την εντατικοποίηση, τις πολλές ή ακανόνιστες ώρες απασχόλησης, τη συνεχή διαθεσιμότητα, την απόσπαση από την πραγματικότητα και την ψηφιακή παρακολούθηση και επιτήρηση. Επιπρόσθετα οι συγκρούσεις μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία και την ευημερία των εργαζομένων, καθώς μπορεί να προκαλέσουν άγχος.

 

Διαχείριση εργαζομένων με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ)

 

Σε όλη την Ευρώπη, στους χώρους εργασίας χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο νέα ψηφιακά συστήματα που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) για τη διοίκηση των εργαζομένων και την οργάνωση της εργασίας τους.

Σύστημα διαχείρισης εργαζομένων. Το σύστημα διαχείρισης συγκεντρώνει δεδομένα, συχνά σε πραγματικό χρόνο από τον χώρο εργασίας, τους εργαζομένους και την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Αυτά εν συνεχεία τροφοδοτούν ένα σύστημα που βασίζεται στην ΤΝ και λαμβάνει αυτόματες ή ημιαυτόματες αποφάσεις, ή παρέχει πληροφορίες στους  υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σχετικά με ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση των εργαζομένων. Οι αποφάσεις και οι συστάσεις μπορεί να αφορούν τον καθορισμό των βαρδιών εργασίας ή/και τον επιμερισμό των καθηκόντων, την αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων, την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων τους και την παροχή συστάσεων για τον τρόπο πρόληψης κινδύνων για την υγεία.

Αλγοριθμική διαχείριση. Χαρακτηρίζεται από τη χρήση αλγορίθμων για τον επιμερισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των εργασιακών καθηκόντων ή/και για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της συμπεριφοράς και της απόδοσης των εργαζομένων. Πραγματοποιείται μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών και της (ημι-αυτόματης) εφαρμογής των αποφάσεων. Διαφέρει από τη διαχείριση εργαζομένων που βασίζεται στην ΤΝ καθώς η τελευταία περιλαμβάνει τις αναγκαίες προσομοιώσεις ευφυΐας για την αντιμετώπιση της αβεβαιότητας (π.χ. παρέχοντας διάφορα στοιχεία που βασίζονται στις περιβαλλοντικές αλλαγές), ενώ η φύση της αλγοριθμικής διαχείρισης είναι ντετερμινιστική (δηλαδή, παρέχει πάντοτε τα ίδια εξερχόμενα όταν τροφοδοτείται με τα ίδια εισερχόμενα στοιχεία).

Οφέλη για επιχειρήσεις και εργαζόμενους

Ο προγραμματισμός και η διαδικασία επιμερισμού καθηκόντων σε έναν χώρο εργασίας μπορεί να αυτοματοποιηθεί χρησιμοποιώντας συστήματα που βασίζονται σε ΤΝ ή σε αλγόριθμους, όπως η πρόβλεψη των απαιτήσεων των πελατών, έτσι ώστε να μπορεί να προγραμματιστεί η εργασία του αναγκαίου αριθμού ατόμων. Οι επιχειρήσεις ωφελούνται από την χρήση τέτοιων συστημάτων, μέσω της επιτάχυνσης και βελτίωσης της διαδικασίας προγραμματισμού. Επίσης οφέλη υπάρχουν και για τους εργαζόμενους, διότι τους παρέχεται ένα ευέλικτο εργαλείο για τον προγραμματισμός της εργασίας τους.

 

Παράγοντες ψυχοκινωνικού κινδύνου

Όμως κατά την εφαρμογή τέτοιων συστημάτων εντοπίζονται συχνά παράγοντες ψυχοκοινωνικού κινδύνου, όπως ο περιορισμός ή ακόμη και η εξάλειψη της ικανότητας λήψης αποφάσεων, η μειωμένη αυτονομία και ο έλεγχος στην εκτέλεση των καθηκόντων των εργαζομένων, παράγοντες οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν άγχος.  Επίσης, οι οδηγίες που δίδονται σε πραγματικό χρόνο στους εργαζομένους σχετικά με το πώς πρέπει να εκτελέσουν την εργασία τους μπορεί να ασκήσουν πίεση σε αυτούς, ώστε να εργαστούν γρηγορότερα, προκαλώντας εργασιακό άγχος, με αρνητικές επιπτώσεις στη σωματική τους υγεία και ατυχήματα. Οι πρακτικές παρακολούθησης με σκοπό τη συλλογή δεδομένων για τους εργαζομένους μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα να αισθάνονται ότι παραβιάζεται η ιδιωτικότητά τους και ότι παρακολουθούνται διαρκώς, ακόμη και κατά τη διάρκεια του χρόνου που δεν εργάζονται. Η αίσθηση ότι τους παρατηρούν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να ενεργούν αφύσικα, π.χ. να αναγκάζονται να χαμογελούν πάντα ή να καταπιέζουν τα αληθινά τους συναισθήματα, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ή τις προτιμήσεις τους για να ευχαριστήσουν τον αλγόριθμο, κάτι το οποίο επίσης μπορεί να προκαλέσει άγχος.

 

Ευφυή ψηφιακά συστήματα

 

Μια ψηφιακή δυνατότητα που επίσης τυγχάνει εφαρμογής σε πολλούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας είναι τα ευφυή ψηφιακά συστήματα για την παρακολούθηση και τη βελτίωση της Ασφάλειας και της Υγείας των εργαζομένων, όπως ευφυή ΜΑΠ που μπορούν να προσδιορίσουν, για παράδειγμα, τα επίπεδα αερίων, τοξινών, θορύβου και θερμοκρασιών υψηλού κινδύνου.

Υπάρχουν επίσης φορετές συσκευές, δηλαδή μικρές ηλεκτρονικές συσκευές που τις «φοράει» ο εργαζόμενος και έχουν σχεδιαστεί για να αλληλεπιδρούν με αυτούς. Παραδείγματα τέτοιων φορετών συσκευών είναι αισθητήρες που μπορούν να ενσωματωθούν σε κράνη ή γυαλιά ασφαλείας, αλλά και κινητά ή σταθερά συστήματα που χρησιμοποιούν κάμερες και αισθητήρες (π.χ. δρόνοι – drones που  προσεγγίζουν και παρακολουθούν αποτελεσματικά επικίνδυνες περιοχές εργοταξίων) και προστατεύουν τους ανθρώπους που εργάζονται στον οικοδομικό και μεταλλευτικό κλάδο.

Τα εργαλεία εικονικής πραγματικότητας και επαυξημένης πραγματικότητας χρησιμοποιούνται συχνά για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Εφαρμογές για έξυπνα κινητά τηλέφωνα, μπορούν να παροτρύνουν τους εργαζομένους να υιοθετούν ασφαλέστερες και υγιέστερες συμπεριφορές. Άλλα συστήματα που βασίζονται στο διαδίκτυο είναι τα προϊόντα λογισμικού παρακολούθησης, δηλαδή εφαρμογές που βασίζονται σε τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών ΤΠΕ και ηλεκτρονικά εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν σε περίπτωση ατυχημάτων ή σε κρίσιμες καταστάσεις στην εργασία.

 

Θετικές επιδράσεις στην ΕΑΥ

Οι αναμενόμενες θετικές επιδράσεις στην Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία είναι η βελτιωμένη συμμόρφωση σε θέματα Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας, η αποτελεσματική εφαρμογή μέσω της αναγνώρισης των κινδύνων σε συγκεντρωτικό επίπεδο και περισσότερες ευκαιρίες εκπαίδευσης σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας.

Φορετές συσκευές

Τα συστήματα που βασίζονται σε φορετές συσκευές μπορούν να ανιχνεύσουν πρώιμα σημάδια σωματικής, μυϊκής και πνευματικής κόπωσης, καθώς και το άγχος, την υπνηλία και το χαμηλό επίπεδο εγρήγορσης ή τη μειωμένη ικανότητα λήψης αποφάσεων.

Καθώς συλλέγουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, επιτρέπουν τη διεξαγωγή ακριβούς αξιολόγησης και μπορούν να αποτρέψουν ατυχήματα προειδοποιώντας τους  εργαζομένους. Μπορούν να ανιχνεύσουν σημάδια κόπωσης μέσω του καρδιακού ρυθμού, των αλλαγών στις κινήσεις των ματιών και του κεφαλιού, καθώς και μέσω του ασταθούς χειρισμού του τιμονιού και των φρένων (για τους οδηγούς).

Κίνδυνοι και προκλήσεις

Αν και ο σκοπός αυτών των ψηφιακών συστημάτων και τεχνολογιών είναι να βελτιώσουν την Επαγγελματική Ασφάλεια & Υγεία, ενέχουν επίσης διάφορους κινδύνους και προκλήσεις που πηγάζουν κυρίως από το γεγονός ότι τα δεδομένα που συλλέγουν μπορεί

μερικές φορές να είναι ανακριβή, περιορισμένα ή να περιέχουν λάθη. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι μπορεί να αρχίσουν να βασίζονται υπερβολικά στην τεχνολογία αυτή, η οποία σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι ελαττωματική, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων αντί να τον μειώνει. Από την άλλη πλευρά, οι εργαζόμενοι μπορεί να αισθάνονται ότι χάνουν τον έλεγχο των καθηκόντων που εκτελούν

 

Η εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στην εργασία, που αποτελεί ήδη μια πραγματικότητα, είναι φανερό ότι μπορεί να προσδώσει θετικό πρόσημο στον άνθρωπο, στις επιχειρήσεις και στην οικονομία. Μπορούν όμως  να καταστούν παραγωγικές και βιώσιμες, μόνο εάν αξιοποιηθούν με ανθρωποκεντρική προσέγγιση και υπό το πρίσμα της εξασφάλισης της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας, δηλαδή με σωστή διαχείριση των σχετικών νέων και αναδυόμενων κινδύνων και με στρατηγικές που προάγουν  και προστατεύουν την Ασφάλεια και την Υγεία των εργαζομένων.

Για τη ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.

Βιβή Μιξαφέντη,

Διπλ. χημικός μηχανικός ΑΠΘ, MSc ΑΥΕ,

Διευθύντρια Υπηρεσιών Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

 • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras