ΗΓΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SAFETY LEADERSHIP)

Η αποτελεσματική διαχείριση της Ασφάλειας και της Υγείας σε έναν οργανισμό ξεκινά από την κορυφή του. Οι ηγέτες καθορίζουν αξίες, αναπτύσσουν διαδικασίες και επιβάλλουν την ευθύνη όλων για τα προγράμματα Ασφάλειας. Με άλλα λόγια οι ηγέτες Ασφάλειας (safety leaders)  θέτουν τα πρότυπα της ασφαλούς συμπεριφοράς στις εταιρείες τους, εφαρμόζουν  οι ίδιοι με συνέπεια συμπεριφορές και λειτουργούν ως παράδειγμα για την επίτευξη των στόχων Ασφάλειας του οργανισμού. Είναι γεγονός ότι η επίτευξη ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας χωρίς τραυματισμούς και επαγγελματικές ασθένειες απαιτεί ισχυρή ηγεσία. Ως ηγεσία Ασφάλειας (safety leadership) ορίζεται η διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ ηγετών και μελών ενός οργανισμού, μέσω της οποίας οι ηγέτες μπορούν να επηρεάσουν  τα μέλη της ομάδας για την επίτευξη των στόχων της εργασιακής Ασφάλειας.

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) και την ανάλυση εμπειρογνωμόνων “Ηγεσία και Επαγγελματική Ασφάλεια & Υγεία, (ΑΥΕ), Επιμέλεια: Dietmar Elsler, EU-OSHA, με υποστήριξη Julia Flintrop, EU-OSHA”, ο τρόπος με τον οποίο διαχέονται οι ιδέες για την Ασφάλεια και Υγεία σε μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό και ως εκ τούτου ενσωματώνονται σε αυτόν, επιδρά σημαντικά στην Ευημερία των εργαζομένων αλλά και στην ανάπτυξη της ίδιας της επιχείρησης ή του οργανισμού συνολικά, παράλληλα με την μείωση του απουσιασμού του προσωπικού εξαιτίας προβλημάτων Υγείας  (1)

Γενικότερα η ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για έναν επιτυχημένο οργανισμό ή επιχείρηση. Οι εργοδότες ή όσοι τον εκπροσωπούν ή ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα, έχουν νομοθετική υποχρέωση αλλά και ηθικό καθήκον να προστατεύουν την Ασφάλεια και την Υγεία των εργαζομένων. Τα ανώτερα και ενδιάμεσα στελέχη και κυρίως οι διευθυντές διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην εφαρμογή των κανόνων, των πολιτικών και των πρακτικών για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία εντός της επιχείρησης. Τα θέμα λοιπόν της ηγεσίας, μέσω της οποίας μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματικότερα η εφαρμογή των παραπάνω, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα και πρέπει να μελετηθεί, να ενθαρρυνθεί και να προαχθεί.

Συμπεριφορές ηγετών Ασφάλειας.

Η αποτελεσματική διαχείριση Ασφάλειας και Υγείας, όπως έχει προαναφερθεί,  ξεκινά από την κορυφή της ιεραρχίας μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Οι ηγέτες Ασφάλειας επιδεικνύουν συμπεριφορές που βοηθούν τους άλλους να επιτύχουν τους στόχους Ασφάλειας που έχουν τεθεί. Μερικές στρατηγικές ηγεσίας Ασφάλειας είναι οι εξής:

 • Επίδειξη ορατής δέσμευσης ηγεσίας με την ενθάρρυνση όλων των επιπέδων διοίκησης. Από το υψηλότερο επίπεδο ιεραρχίας μέχρι κάτω, πρέπει να επιδειχθεί η δέσμευση για έναν ασφαλή χώρο εργασίας, με πράξεις αλλά και με λόγια: Με τη συμμετοχή των ηγετών σε συνεδριάσεις για την Ασφάλεια, με τη συμμετοχή σε τριμηνιαίες απολογιστικές συσκέψεις και τέλος με την διενέργεια επιθεωρήσεων στους χώρους εργασίας.
 • Ενθάρρυνση των ανθρώπων να αναλάβουν προσωπική ευθύνη για την Ασφάλεια
 • Εφαρμογή ενός ισχυρού Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνου που περιλαμβάνει: προληπτική συντήρηση, επιθεωρήσεις, άδειες εργασίας, συζητήσεις Ασφάλειας, επιτροπές Ασφάλειας, εκτιμήσεις κινδύνου, αναφορά συμβάντων, εκπαίδευση, διαχείριση αλλαγών, σχέδια διαχείρισης κινδύνων.
 • Προώθηση της ευαισθητοποίησης και της ανταλλαγής ιδεών μέσω παροχής εκπαίδευσης ηγεσίας σε θέματα Ασφάλειας, έτσι ώστε η ηγεσία σε θέματα Ασφάλειας να γίνει εταιρική αξία. Επίσης μέσω παροχής κατάλληλης εκπαίδευσης για τη διαχείριση των επαγγελματικών κινδύνων, έτσι ώστε να εμπλουτίζονται οι γνώσεις των ηγετών σχετικά με την Ασφάλεια και την Υγεία. (2)

Ένας καλός ηγέτης επηρεάζει τους άλλους ώστε:

 • Να επιτύχουν ένα στόχο, γεγονός που αντανακλά θετικά στις στάσεις, στις συμπεριφορές και στην οργανωτική απόδοση
 • Nα ενεργοποιούνται και να παρακινούνται, για να δουν το έργο τους από διαφορετικές οπτικές γωνίες, γνωρίζοντας το όραμα του οργανισμού,
 • Nα αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητές τους και να δουλεύουν για να ωφελήσουν την ομάδα και όχι μόνο τους ίδιους.

 

Βιβλιογραφία:

 1. EU-OSHA, Ανάλυση εμπειρογνωμόνων “Ηγεσία και Επαγγελματική Ασφάλεια & Υγεία, (ΑΥΕ)”, Επιμέλεια: Dietmar Elsler, EU-OSHA, με υποστήριξη Julia Flintrop, EU-OSHA Συγγραφείς: Simon Kaluza (Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία - BAuA, Γερμανία), Angelika Hauke (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) (Ινστιτούτο για την επαγγελματική Ασφάλεια και υγεία της γερμανικής κοινωνικής ασφάλισης ατυχημάτων (TNOCK), Annick , Ολλανδία), Linda Drupsteen (TNO, Ολλανδία), Nikki Bell (HSL, Ηνωμένο Βασίλειο)
 2. Ανακτήθηκε από τον ιστότοπο https://www.dmp.wa.gov.au/Safety/How-is-safety-leadership-4954.aspx Goverment of Western Australia Department of Mines, Industry Regulations and Safety.

Για την ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.

Βιβή Μιξαφέντη,

Διπλ. χημικός μηχανικός ΑΠΘ, MSc ΑΥΕ,

Διευθύντρια Υπηρεσιών Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

 • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras