Η σημασία του Ημερολογίου Μέτρων Ασφαλείας (Η.Μ.Α.) σε ένα Τεχνικό Έργο

Ο κατασκευαστικός κλάδος των τεχνικών έργων αποτελεί την πλέον επικίνδυνη δραστηριότητα εργασίας, αφού όπως αποδεικνύεται και στατιστικά παγκοσμίως, στα εργοτάξια εντοπίζεται η μεγαλύτερη συχνότητα σοβαρών εργατικών ατυχημάτων.
Η πληθώρα κινδύνων, η πολυπλοκότητα των εργασιών και η αλληλεπίδραση συνεργείων σε έναν κοινό εργοταξιακό χώρο γέννησαν την ανάγκη για την ύπαρξη ενός οργανωμένου δυναμικού εγγράφου, που θα συγκεντρώνει τις παρατηρήσεις σχετικά με την Ασφάλεια και Υγεία από όλους τους αρμόδιους εμπλεκόμενους στο έργο, το Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας (Η.Μ.Α.).

 

Σε ποιες περιπτώσεις τηρείται το Η.Μ.Α.;

Απαίτηση για την τήρηση του Η.Μ.Α. υπάρχει για τα τεχνικά έργα που εκτελούνται σε πόλεις με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων ή έχουν συμβατικό προϋπολογισμό μεγαλύτερο από αυτόν που αντιστοιχεί σε οικοδομή άνω των 1.000m3 και εφόσον απαιτείται άδεια από αρμόδια αρχή. Η υποχρέωση αυτή επεκτείνεται και σε όλα τα εργοτάξια όπου απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, σύμφωνα με το «Π.Δ. 305/1996. Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK».

 

 

Ποιοι καταγράφουν στο Η.Μ.Α.;

Υποχρέωση για ενημέρωση του ΗΜΑ σε ένα τεχνικό έργο έχουν ο Επιβλέπων μηχανικός, οι υπόχρεοι για την διενέργεια τακτικών ελέγχων ή δοκιμών, όπως και τα αρμόδια για τον έλεγχο όργανα (Επιθεωρητές εργασίας κ.λπ.).

Καταγραφές στο Η.Μ.Α. σύμφωνα και με την συνήθη πρακτική κάνουν επίσης και όσοι εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην εκτέλεση του έργου. Για παράδειγμα, ο Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας, έχοντας κομβικό ρόλο σε ένα τεχνικό έργο, καταγράφει στο Η.Μ.Α. παρατηρήσεις που σχετίζονται με τις συνθήκες Ασφάλειας και Υγείας στις διάφορες θέσεις εργασίας, τον μηχανολογικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται και τα νομιμοποιητικά έγγραφα Αναδόχου και Υπεργολάβων.

Απώτερος σκοπός όλων των εμπλεκομένων είναι η βελτίωση των Συνθηκών Ασφάλειας και Υγείας μέσα από τις καταγραφές στο Η.Μ.Α,. οι οποίες αποτυπώνουν ελλείψεις και σχετικές ενέργειες/δράσεις (πχ. έλεγχοι και βεβαιώσεις για πρανή και ανυψωτικό εξοπλισμό, βεβαιώσεις για έλεγχο και ανέγερση ικριωμάτων, έλεγχο ηλεκτρικών πινάκων, τοποθέτηση περιφράξεων και οριοθέτηση ασφαλών περιοχών).

 

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε., μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες», με την παρουσία έμπειρων συνεργατών της σε Τεχνικά έργα σε όλη την χώρα (Συντονιστές Ασφάλειας και Υγείας, Τεχνικοί Ασφαλείας και Σύμβουλοι Ασφαλείας) ενισχύει, μεταξύ άλλων, την ενεργή τήρηση του Η.Μ.Α., συμβάλλοντας δημιουργικά και ουσιαστικά στην πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και στην προάσπιση του ρόλου και της θέσης των εμπλεκόμενων προσώπων και εταιρειών σε ένα τεχνικό έργο.

 

Για τη ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ,
Δημήτρης Ταπεινόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.
Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Έργων

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

  • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras