Κυρώσεις για όσες επιχειρήσεις εμπλέκονται στις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων και δεν χρησιμοποιούν Σύμβουλο ΣΑΜΕΕ

image1      image 2

Με το Νόμο 4530/2018 «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις», άρθρο 61, για πρώτη φορά εισάγονται κυρώσεις για τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται στις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων και δεν χρησιμοποιούν Σύμβουλο Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ).

 

Νομοθεσία αποστολής και μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων

Η φορτοεκφόρτωση, αποστολή, παραλαβή και οι οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων υπόκεινται στις διατάξεις της Συμφωνίας ADR 2017 (ΚΥΑ Γ5/22039/28257 2017 ΦΕΚ Β΄ 2915) και λοιπών εθνικών διατάξεων που συνιστούν ένα πλήρες και λεπτομερές ρυθμιστικό πλαίσιο για την ασφάλεια των εργασιών αυτών. Η παραπάνω νομοθεσία ορίζει τις απαιτήσεις που αφορούν στις χρησιμοποιούμενες συσκευασίες, στις σημάνσεις, στις διαδικασίες αποστολής και φόρτωσης, στα συνοδευτικά έγγραφα, στον οδηγό, στο όχημα, στον εξοπλισμό κ.ά..

image 3


Επιχειρήσεις που έχουν υποχρέωση για διορισμό Συμβούλου ΣΑΜΕΕ (ADR)

Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Συμφωνίας ADR 2017, σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τη φύση του μεταφερόμενου εμπορεύματος, τον τρόπο και τις ποσότητες μεταφοράς του ενώ η ίδια η νομοθεσία ορίζει και περιπτώσεις μερικών ή ολικών εξαιρέσεων από τις διατάξεις της. Λόγω των εξειδικευμένων γνώσεων που απαιτούνται για τον χειρισμό των εμπορευμάτων αυτών με ασφάλεια και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, η νομοθεσία (1.8.3 παραρτήματος 1.1 της παραπάνω ΚΥΑ) προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις, στις δραστηριότητες των οποίων περιλαμβάνονται η οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ή σχετικές εργασίες συσκευασίας, φόρτωσης / εκφόρτωσης ή πλήρωσης επικίνδυνων εμπορευμάτων για οδική μεταφορά, υποχρεούνται να έχουν έναν ή περισσότερους Συμβούλους Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ – ADR), Σύμβουλο /-ους στην πρόληψη κινδύνων που ενέχουν τέτοιες δραστηριότητες για τα άτομα, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να γνωστοποιούν την ταυτότητα του ΣΑΜΕΕ που απασχολούν στις αρμόδιες Αρχές.


image 4
      image 5


Εξαιρέσεις διορισμού και προτεινόμενη τακτική από το Υπουργείο

Από την παραπάνω υποχρέωση εξαιρούνται σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της παραπάνω ΚΥΑ, οι επιχειρήσεις, οι δραστηριότητες των οποίων αφορούν σε ποσότητες επικίνδυνων εμπορευμάτων σε κάθε μονάδα μεταφοράς μικρότερες από αυτές που καθορίζονται στα σχετικά κεφάλαια της ADR 2017.
Παρ΄ όλα αυτά ακόμη και για μια επιχείρηση η οποία εμπίπτει στην προαναφερόμενη εξαίρεση, είναι διεθνής καλή πρακτική και συνιστάται ιδιαίτερα, λόγω της φύσης των εμπορευμάτων, της έκτασης των πιθανών επιπτώσεων σε περίπτωση ατυχήματος και του σύνθετου κανονιστικού πλαισίου, να δέχεται συμβουλές και καθοδήγηση από σύμβουλο ADR έστω και περιοδικά, όπως συστήνεται στις επιχειρήσεις και από την σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου (ΑΔΑ : ΩΖ6Γ4653ΟΞ-ΥΙΥ).


Κυρώσεις για όσες επιχειρήσεις δεν έχουν διορίσει Σύμβουλο ΣΑΜΕΕ (ADR)

Με το άρθρο 61, του Ν 4530/2018 εισάγονται για πρώτη φορά κυρώσεις για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν ορίσει σύμβουλο ΣΑΜΕΕ. Οι επιχειρήσεις που παραβαίνουν τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 της Γ5/22039/2825/ 2017 (Β’  2915) ή αλλιώς ADR 2017, τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο.

 

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ διαθέτει εξειδικευμένη ομάδα πολύ έμπειρων πιστοποιημένων Συμβούλων ADR και μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των επιχειρήσεων Πανελλαδικά.

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

  • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras