Μείωση Αποβλήτων Τροφίμων – Νομοθετική Απαίτηση & Κοινωνική Επιταγή

Η μείωση των αποβλήτων, που προκύπτουν από την κατανάλωση τροφίμων αναβαθμίζεται διαρκώς στην ατζέντα αειφορίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη του όγκου, του κόστους και αντίκτυπου της διαχείρισής τους, τόσο Διεθνείς Οργανισμοί όσο και Εθνικές Κυβερνήσεις έχουν στραφεί στη δημιουργία ενός πλαισίου καθοδήγησης και υιοθέτησης πρακτικών, που θα βοηθήσουν τον απώτερο στόχο ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες.

Ο τρόπος ιεράρχησης της διαχείρισης των αποβλήτων τροφίμων παρουσιάζεται παρακάτω:

Ιεράρχηση Αποβλήτων Τροφίμων

Από την 01.01.2022 οι παρακάτω εγκαταστάσεις πρέπει να ακολουθούν την ανωτέρω ιεράρχηση των αποβλήτων τροφίμων:

 • Εγκαταστάσεις που αδειοδοτούνται περιβαλλοντικά και παράγουν απόβλητα τροφίμων από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και αλιεία, προετοιμασία, επεξεργασία τροφίμων και μεταποίηση τροφίμων
 • Αγορές που παράγουν απόβλητα τροφίμων που εντάσσονται στον κωδικό ΕΚΑ 20 03 02, όπως οι κρεαταγορές, οι ιχθυαγορές και οι λαχαναγορές
 • Υπεραγορές τροφίμων (super market)
 • Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα άνω των εκατό (100) κλινών
 • Μονάδες υγειονομικής περίθαλψης, όπως νοσοκομεία, κλινικές και θεραπευτήρια, για τα οποία απαιτείται η διεξαγωγή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
 • Ξενώνες, όπως νεότητας, ατόμων ειδικών ομάδων, γηροκομεία, για τα οποία απαιτείται η διεξαγωγή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
 • Επιχειρήσεις τροφοδοσίας (catering) με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000 €)
 • Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000€)

 

Επίσης, υποχρεούνται να καταχωρούν ετήσια:

 • τα παραγόμενα απόβλητα τροφίμων, καθώς και
 • τα πλεονάσματα τροφίμων

στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ). Η καταχώριση γίνεται ενιαία από το φορέα λειτουργίας της επιχείρησης, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εγκαταστάσεων ή καταστημάτων που αυτός διαθέτει.

Για την ενθάρρυνση της δωρεάς και της αναδιανομής τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση, με προτεραιότητα στη διατροφή του ανθρώπου, καθορίζονται οι υποχρεώσεις των δωρητών και των δωρεοδόχων και οι ελάχιστες προϋποθέσεις για την ασφάλεια της ανθρώπινης υγείας, ως εξής:

 1. Τα πλεονάσματα τροφίμων μπορούν να αναδιανέμονται υπό την προϋπόθεση ότι είναι κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ασφάλειας των τροφίμων που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων και την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές.
 2. Οι δωρητές διασφαλίζουν ότι τα αγαθά αυτά δεν θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Οι δωρεοδόχοι, ως τελικοί καταναλωτές, είναι υπεύθυνοι για τη σωστή συντήρηση, μεταφορά, αποθήκευση, διανομή και διάθεση των τροφίμων στους ωφελούμενους.

 

Για τη ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ

Στέλλα Μπέλιου,

Διπλ. Χημικός Μηχανικός, MBA

Τμήμα Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

 • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras