Μετάβαση από το OHSAS 18001 στο νέο πρότυπο ISO 45001

Τι είναι το πρότυπο ISO 45001:2018

Το πρότυπο ISO 45001:2018 αφορά στην διαχείριση της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ) παρέχοντας ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς σχετικά με τη βελτίωση της ασφάλειας των εργαζομένων, καθώς και τη μείωση των κινδύνων που προκύπτουν είτε στο χώρο εργασίας, είτε από τις δραστηριότητες του οργανισμού και δύναται να επηρεάζουν ενδιαφερόμενα μέρη που αλληλεπιδρούν με την επιχείρηση.

Χρονικό Παράθυρο Μετάβασης

Το πρότυπο ISO 45001:2018 δημοσιεύθηκε στις 12 Μαρτίου 2018 και καθορίστηκε τριετής μεταβατική περίοδος για τη μετάβαση της πιστοποίησης από το OHSAS 18001:2007 στο ISO 45001:2018, ήτοι η καταληκτική ημερομηνία είναι η 11 Μαρτίου 2021. Την ημερομηνία αυτή όλα τα πιστοποιητικά που εκδόθηκαν σύμφωνα με το BS OHSAS 18001 θα καταστούν άκυρα. Σημειώνεται όμως ότι μετά την 12 Μαρτίου 2020 όσα πιστοποιητικά εκδίδονται θα είναι αποκλειστικά σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001:2018.

ISO 45001:2018 vs OHSAS 18001:2007

Στην ουσία το πρότυπο ISO 45001:2018 αποτελεί την εξέλιξη του προτύπου OHSAS 18001:2007, έχοντας σαν βασική φιλοσοφία του τις κάτωθι αρχές:

 • Ευθυγράμμιση με τη δομή του παραρτήματος SL
 • Διευκόλυνση ενοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης ΥΑΕ με άλλα διαχειριστικά συστήματα που εφαρμόζει η επιχείρηση.
 • Διεύρυνση της προσέγγισης ΥΑΕ πέρα από μέχρι πρότινος όριο του εργαζόμενου με την εισαγωγή του όρου ενδιαφερόμενα μέρη.

Συνοπτικά, οι κυριότερες διαφορές μεταξύ των δυο προτύπων είναι:

 • Πλαίσιο της επιχείρησης. Το πλαίσιο κάθε επιχείρησης θα πρέπει να καθοριστεί, να αξιολογηθεί και να παρακολουθηθεί.
 • Ενδιαφερόμενα μέρη. Η επιχείρηση θα πρέπει να καθορίσει τα ενδιαφερόμενα με τη λειτουργία της μέρη (άμεσα και έμμεσα), καθώς και τις προσδοκίες και απαιτήσεις τους.
 • Risk Management προσέγγιση. Η αναγνώριση και διαχείριση των κινδύνων επεκτείνεται πέρα από την μέχρι σήμερα γνωστή Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου, και απαιτεί την εξαγωγή προγραμμάτων ΥΑΕ. Η σύγχρονη προσέγγιση διαχείρισης διακινδύνευσης προσδοκά και στον εντοπισμό ευκαιριών πέραν της αναγνώρισης των απειλών.
 • Συμμετοχή Εργαζομένων. Στο νέο πρότυπο η επιχείρηση καλείται να δώσει σαφές περιθώριο συμμετοχής των εργαζομένων της στην επίτευξη των στόχων για την ΥΑΕ.
 • Έμφαση στο ρόλο της Ηγεσίας.

 

 

Οφέλη Πιστοποίησης / Μετάβασης

 • Δέσμευση και διάθεσης απαιτούμενων πόρων για την υλοποίηση των προγραμμάτων ΥΑΕ, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι για την ΥΑΕ.
 • Ενίσχυση των επιχειρήσεων στην πρόβλεψη & αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων για την ΥΑΕ.
 • Ενεργός ρόλος των εργαζομένων, μέσα από την κατάρτιση & εκπαίδευσή τους στον εντοπισμό κινδύνων, για τη δημιουργία ενός επιτυχημένου προγράμματος ΥΑΕ.
 • Παρακολούθηση της κείμενης στη λειτουργία του οργανισμού Νομοθεσίας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης.
 • Καθορισμός πλαισίου ελέγχου συνεργατών-προμηθευτών-υπεργολάβων.
 • Καθορισμός δεικτών παρακολούθησης ΥΑΕ.
 • Ανάπτυξη κουλτούρας ΥΑΕ στο εσωτερικό της επιχείρησης.
 • Μείωση ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.
 • Μείωση απώλειας χρόνου λόγω ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.
 • Μείωση του κόστους διαχείρισης ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.
 • Αναγνώριση της απόκτησης ενός διεθνούς κριτηρίου αναφοράς.
Για τη ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ,
Αργύρης Γαλαρνιώτης
Ηλ/γος Μηχ/κός & Μηχ/κός Η/Υ 
Δ/ντής Τομέα Ανάπτυξης Συστημάτων                                             
Διαχείρισης & Πιστοποίησης Προϊόντων

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

 • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras