Νέες Μορφές Απασχόλησης – Ιδιαιτερότητες στον τομέα της ασφάλειας εργασίας – Χρήσιμες πληροφορίες για εργοδότες

Ένα φαινόμενο το οποίο αποκτάει συνεχώς μαζικότητα τον τελευταίο καιρό, είναι το φαινόμενο της ενοικίασης των εργαζομένων. Οι εταιρίες που κάνουν αυτήν τη δουλειά είναι οι εταιρίες ενοικίασης εργαζομένων ή Εταιρίες Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.).

Στόχος των εταιρειών Ε.Π.Α. είναι η μεσολάβηση μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου για την κάλυψη της ανάγκης που έχει ο εργαζόμενος να εργαστεί και του εργοδότη να βρει το καλύτερο εργατικό δυναμικό με την καλύτερη τιμή.

Ως προσωρινή απασχόληση νοείται η εργασία, η οποία παρέχεται σε άλλον εργοδότη (έμμεσος εργοδότης) για περιορισμένο χρονικό διάστημα από μισθωτό, ο οποίος συνδέεται με τον εργοδότη του (άμεσος εργοδότης) με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου.

Οι Ε.Π.Α. δεν επιτρέπεται να ασκούν άλλη δραστηριότητα πέραν της σύναψης συμβάσεων εργασίας ή σχέσεις εξαρτημένης εργασίας με προσωρινά απασχολούμενους, με σκοπό να τους τοποθετούν σε έμμεσους εργοδότες για να εργασθούν προσωρινά υπό την επίβλεψη και τη διεύθυνση τους, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις οικείες διατάξεις.

Εικόνα1-
production-line


Υποχρεώσεις για την υγεία και την ασφάλεια της εργασίας

Σε ότι αφορά την ασφάλεια και υγεία κατά την εργασία, οι εργαζόμενοι που προέρχονται από εταιρεία Ε.Π.Α. πρέπει να απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο Προστασίας με αυτό που παρέχεται στους άλλους εργαζόμενους της επιχείρησης. Ο έμμεσος εργοδότης έχει συνευθύνη με τις Ε.Π.Α., είναι υπεύθυνος για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτελείται η εργασία και για το εργατικό ατύχημα (Ν. 3846/2010 άρθρο 3, τροποποίηση Ν 2956/01 άρθρο 22 παρ 11).

Έτσι, με απλά λόγια, στην περίπτωση απασχόλησης εργαζομένων μέσω Ε.Π.Α., για τους εργαζόμενους αυτούς, οφείλουν να ορίσουν τεχνικό ασφάλειας και ο έμμεσος αλλά και ο άμεσος εργοδότης.

Οι προσωρινά απασχολούμενοι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων Ε.Π.Α. προσμετρούνται με τους εργαζόμενους της επιχείρησης για τον καθορισμό του ελάχιστου ετήσιου χρόνου απασχόλησης του ιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας του έμμεσου εργοδότη.

Τέλος, σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος εργαζόμενου από εταιρεία ΕΠΑ, ο έμμεσος εργοδότης έχει υποχρέωση να κάνει τη δήλωση του ατυχήματος στο sepenet και η εταιρεία ΕΠΑ να ενημερώσει με email το ΚΕΠΕΚ ότι το ατύχημα που δηλώθηκε από τον έμμεσο εργοδότη αφορά προσωπικό της εταιρείας του. Η διερεύνηση του ατυχήματος διενεργείται από τον έμμεσο εργοδότη σε συνεργασία με την ΕΠΑ.


Υπεργολαβίες, όσον αφορά σταθερές σχέσεις εργασίας σε μια επιχείρηση

Όταν σε μια επιχείρηση, για πάγιες και διαρκείς ανάγκες χρησιμοποιούνται εξωτερικοί συνεργάτες με σύμβαση πχ φύλαξη, καθαριότητα, συντήρηση μηχανημάτων και κτιρίων, περιποίηση κήπων, ανασυσκευασία προϊόντων κλπ, θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην σύμβαση με τον εργολάβο κάποιοι όροι, ώστε να μην θεωρείται ότι υποκρύπτεται σχέση ενοικίασης εργαζομένων, κάτι που δεν επιτρέπεται από εταιρίες που δεν έχουν άδεια Ε.Π.Α.. Το πλέον σημαντικό είναι ότι πρέπει να ορίζεται από τον εργολάβο αρμόδιος επίβλεψης των εργασιών.

Ακόμη ο εργολάβος θα πρέπει να έχει διακριτή ανάθεση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας και και αν απαιτείται και καθήκοντα γιατρού εργασίας, για το προσωπικό που εργάζεται για την υλοποίηση της παραπάνω σύμβασης.

Στην περίπτωση αυτή την κύρια ευθύνη για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων του έχει ο εργολάβος, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να παρέχει στους εργαζόμενους τα Μέσα Ατομικής Προστασίας, την Εκπαίδευση σε θέματα Ασφάλειας και ότι άλλο απαιτείται από την εργατική νομοθεσία για την εκτέλεση των εργασιών με ασφάλεια, ενώ σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος σε εργαζόμενο του εργολάβου, η αναγγελία του ατυχήματος γίνεται μόνο από τον εργολάβο.

Εικόνα3-     Εικόνα4

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

  • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras