Νέος κλιματικός νόμος ν.4936/2022 & απαιτήσεις για μείωση εκπομπών για τις επιχειρήσεις και τους ΟΤΑ

Στις 27/05/2022 Εκδόθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με αρ. φύλλου 105 ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος (Ν. 4936/2022) με βασικό αντικείμενο τη μετάβαση της χώρας μας στην κλιματική ουδετερότητα και την προσαρμογή της στην κλιματική αλλαγή.

Ο Σκοπός του νόμου είναι η δημιουργία ενός συνεκτικού πλαισίου για τη βελτίωση της προσαρμοστικής ικανότητας και της κλιματικής ανθεκτικότητας της χώρας και τη διασφάλιση της σταδιακής μετάβασης της χώρας στην κλιματική ουδετερότητα και την απανθρακοποίηση έως το έτος 2050, με τον πλέον περιβαλλοντικά βιώσιμο, κοινωνικά δίκαιο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, με το Ν.4936/2022 ανάμεσα στα άλλα, θεσπίζονται:

 • ενδιάμεσοι στόχοι μετριασμού των ανθρωπογενών εκπομπών για τα έτη 2030 και 2040,
 • δείκτες παρακολούθησης της προόδου προς επίτευξη των σχετικών στόχων,
 • διαδικασίες αξιολόγησης και αναπροσαρμογής των στόχων και λήψης πρόσθετων μέτρων

Παράλληλα όμως με τους στόχους αυτούς και τη διαχείρισή τους, ο Ν. 4936/2022 θέτει και μέτρα για τον μετριασμό των εκπομπών από την ηλεκτροπαραγωγή, τον κτιριακό τομέα, τις μεταφορές και τις επιχειρήσεις.

Ποιους αφορά - Μέτρα που θεσπίζονται και υποχρεώσεις

Ανάμεσα σε άλλα, θεσπίστηκαν και τα ακόλουθα μέτρα τα οποία παίζουν σημαντικότερο και αμεσότερο ρόλο για τη λειτουργία οργανισμών:

 • Δημιουργία Δημοτικών Σχεδίων Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ) – Υπολογισμός ανθρακικού αποτυπώματος ΟΤΑ

Αφορά όλους τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού και έχει τελική ημερομηνία συμμόρφωσης των οργανισμών την 31η Μαρτίου 2023.

Οι ΟΤΑ α΄ βαθμού καλούνται να εκπονήσουν τα ΔηΣΜΕ που αφορούν τη δραστηριοποίησή τους μέσα από τα οποία απαιτείται να υπολογιστεί το ανθρακικό αποτύπωμα της λειτουργίας τους.

Το ΔηΣΜΕ του εκάστοτε Ο.Τ.Α. θα αναθεωρείται τουλάχιστον ανά πενταετία, κατά την οποία ο οργανισμός θα πρέπει να παρακολουθεί την επίδοσή του όσο αφορά στο ανθρακικό αποτύπωμα της δραστηριότητάς του

 • Υπολογισμός ανθρακικού αποτυπώματος και σύνταξη έκθεσης

Αφορά τις ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

 • Όλες οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο,
 • Πιστωτικά ιδρύματα όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 1 σημείο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
 • Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 18 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ,
 • Επιχειρήσεις επενδύσεων όπως ορίζονται στο άρθρο 4, παρ. 1, σημείο 1) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ,
 • Επιχειρήσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας,
 • Εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης,
 • Εταιρείες ταχυμεταφορών,
 • Επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου,
 • Αλυσίδες καταστημάτων λιανεμπορίου που απασχολούν πάνω από 500 εργαζόμενους και
 • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής κατά την έννοια της περ. δ’ του άρθρου 1 του Ν. 4302/2014 (Α’ 225)

Από τις παραπάνω κατηγορίες εξαιρούνται οι εταιρείες οι οποίες είναι μικρές ή πολύ μικρές σύμφωνα με το άρθρο 2 του Παραρτήματος της Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου.

Οι παραπάνω επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν έως και την 31η Οκτωβρίου 2023 έκθεση σχετικά με το ανθρακικό τους αποτύπωμα. Οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες σε υποβολή της Έκθεσης ανθρακικού αποτυπώματος σε ετήσια βάση.

Ιδιαίτερο σημείο προσοχής για τις επιχειρήσεις αποτελεί το έτος αναφοράς για τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος, το οποίο είναι το 2022. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα προκειμένου να είναι έτοιμες για τη νέα πρόκληση

Ανθρακικό αποτύπωμα

Ο υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης προκειμένου είτε να προκύψει ένα σχέδιο για τη μείωσή του, είτε μια έκθεση που θα παρουσιάζει τα αποτελέσματά του, είναι μια χρονοβόρα διεργασία με απαιτητικά στάδια.

Ο κάθε οργανισμός θα πρέπει να μεριμνήσει, ώστε:

 1. να εξετάσει και να αναγνωρίσει αν εμπίπτει μέσω της λειτουργίας του στις απαιτήσεις του νόμου σε περίπτωση που ο νόμος τον αφορά,
 2. να δράσει έγκαιρα
 3. να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για να συμμορφωθεί με το νόμο

Συγκριτικό πλεονέκτημα της ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. έχει τη θέληση, την τεχνογνωσία και τους ανθρώπους ώστε να βοηθήσει ουσιαστικά στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού και οργάνωσης της εταιρίας σας ή του οργανισμού σας  και εγγυάται τη συνεχή υποστήριξή σας τόσο κατά την διάρκεια της αρχικής εκτέλεσης της μεθοδολογίας για τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος και τη σύνταξη της αντίστοιχης έκθεσης, όσο και κατά την ενδιάμεση χρονική περίοδο μέχρι την κατάθεση της επόμενης, ώστε να διασφαλίζεται η μακρόχρονη και αποτελεσματική ικανοποίηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας.

Η πολυετής εμπειρία, το πλήθος των πελάτων αλλά και το ότι αποτελεί μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες», έχουν εφοδιάσει τη «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.» με τα κάτωθι:

 • Εξειδικευμένα Στελέχη που απαρτίζουν την Ομάδα Έργου,
 • Ολιστική προσέγγιση μέσω της σύνθεσης Ομάδας Έργου,
 • Προσαρμογή και σύνταξη μεθόδων, διαδικασιών και προτάσεων στην δομή, στα δεδομένα και τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη (customized services) και στα συστήματα που ήδη εφαρμόζει,
 • Πληθώρα έργων σε όλους τους κλάδους δραστηριότητας,
 • Διαχείριση μεγάλων και σύνθετων έργων,
 • Βαθιά γνώση νομοθεσίας και βέλτιστων πρακτικών,
 • Δυνατότητα διαρκούς υποστήριξης,
 • Διασφάλιση επιχειρησιακής συνέχειας.

 

Για τη ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.

Αλέξης Μπούλιας,

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc

Διευθυντή Τομέα Συστημάτων Διαχείρισης & Πιστοποίησης Προϊόντων

 

 

 

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

 • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras