Νέα Νομοθεσία για τον υπολογισμό των προστίμων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)

Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση 29164/755 (ΦΕΚ 2686/02-07-2019) «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)»

Τα πρόστιμα επιβάλλονται είτε από τους επιθεωρητές εργασιακών σχέσεων και αφορούν σε αμοιβές, χρονικά όρια εργασίας, νομιμότητα απασχόλησης κλπ., είτε από τους επιθεωρητές ασφάλειας & υγείας στην εργασία και αφορούν στην υγεία και στην ασφάλεια των εργαζομένων και στην πρόληψη εργατικών ατυχημάτων.

Η Υπουργική Απόφαση προσδιορίζει τις μεθόδους υπολογισμού των προστίμων, θέτοντας συγκεκριμένα  ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια, τα οποία πρέπει να συνεκτιμώνται από τους επιθεωρητές, ώστε το ύψος του προστίμου να υπολογίζεται αντικειμενικά σύμφωνα με την συγκεκριμένη μεθοδολογία, συμβάλλοντας έτσι στην αντικειμενικότητα, στη διαφάνεια και στην ομοιομορφία προσδιορισμού του ύψους των προστίμων.

 

Συγκεκριμένα  τα πρόστιμα που αφορούν στα θέματα της ασφάλειας και υγείας στην εργασία  επιβάλλονται με τη συνεκτίμηση τεσσάρων (4) βασικών μεταβλητών – κριτηρίων και ενός (1) υπο-κριτηρίου:

 1. Αριθμός εργαζομένων της επιχείρησης
 2. Σοβαρότητα των συνεπειών της παράβασης και έκτασης του κινδύνου. Παραδείγματα:
  • Ύπαρξη Βιβλίου Υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας & γιατρού εργασίας
  • Ύπαρξη Γραπτής Εκτίμησης των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων (Μελέτη)
  • Έλλειψη ή μη λειτουργία διατάξεων ασφαλείας εξοπλισμού εργασίας
  • Ασφάλεια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (μη ύπαρξη αντιηλεκτροπληξιακών διακοπτών κλπ)
  • Έλλειψη προληπτικών μέτρων για προστασία έναντι πτώσης από ύψος (ακατάλληλες σκαλωσιές, ανοίγματα δαπέδων κλπ)
 3. Κατηγορία επιχείρησης, με βάση το άρθρο 10 του ν. 3850/2010 (δηλαδή κατηγορία επικινδυνότητας της επιχείρησης Α’, Β’ ή Γ’)
 4. Υποτροπή της επιχείρησης. Ως υποτροπή νοείται:
  • η επιβολή στην ίδια επιχείρηση δύο (2) τουλάχιστον διοικητικών κυρώσεων για παρόμοιες παραβάσεις μέσα σε μία τετραετία, ή
  • η έκδοση μίας (1) τουλάχιστον αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης που αφορά την τέλεση αξιόποινης πράξης για παρόμοια παράβαση κατά την προηγούμενη τετραετία

Τυχόν αλλαγή του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης δεν επηρεάζει την υποτροπή

 

 

Παράλληλα ορίζεται και το υπο-κριτήριο της μεθοδολογίας που είναι ο Βαθμός Συνεργασίας: Για το χαρακτηρισμό του βαθμού συνεργασίας συνεκτιμώνται ιδίως:

α) η τυχόν επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση σε υποδείξεις – συστάσεις,

β) ο βαθμός υπαιτιότητας (βαθμός ευθύνης) του εργοδότη και

γ) η παρεμπόδιση του έργου του επιθεωρητή κατά την διενέργεια του ελέγχου, η μη χορήγηση στοιχείων κατά τη διάρκεια της έρευνας, κ.τ.λ.

Γενικά συνεκτιμάται ιδιαίτερα θετικά η διάθεση συνεργασίας  της επιχείρησης με τους επιθεωρητές.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση το ύψος των προστίμων στις ελληνικές επιχειρήσεις μπορεί να κυμαίνεται από 300 ευρώ έως 50.000 ευρώ

 

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε., μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες» μέσα από την αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, προσφέρει σημαντικό έργο στους πελάτες της, συμβάλλοντας έτσι στην αποφυγή επιβολής προστίμων σ’ αυτούς για παραβάσεις της εργατικής Νομοθεσίας  για θέματα ασφάλεια και υγείας στην εργασία, μέσα από τις υποδείξεις των συνεργατών της τεχνικών ασφαλείας και γιατρών εργασίας και το θετικό κλίμα συνεργασίας που κάθε φορά καλλιεργεί με τους πελάτες της.

Για τη ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ,
Βιβή Μιξαφέντη
Διπλ. Χημικός Μηχανικός
Δ/ντρια Υπηρεσιών Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

 • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras