Ο ρόλος του Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας στα τεχνικά έργα

Κάθε τεχνικό έργο στην σύγχρονη εποχή απαιτεί μια οργανωμένη δομή του προσωπικού που θα συμμετέχει σε αυτό, με ορισμό έμπειρων και ικανών ανθρώπων σε θέσεις-κλειδιά. Μία από τις θέσεις αυτές, με ενεργό και πολύ σημαντικό ρόλο στην ομαλή και ασφαλή εκτέλεση ενός έργου, είναι και αυτή του Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας.

Ο Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και τεκμηριώνει, κατά την συνήθη πρακτική, τον ρόλο του με εγγραφές στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας (Η.Μ.Α.). Σε αυτές περιλαμβάνονται παρατηρήσεις για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας, υποδείξεις, προτάσεις για βελτίωση και ελέγχους που πραγματοποιεί στο εργοτάξιο, ενώ παράλληλα ο Συντονιστής μπορεί να εφαρμόζει οποιαδήποτε άλλη διαδικασία προβλέπεται από το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας που εφαρμόζεται στο εκάστοτε έργο.

Πότε απαιτείται ορισμός Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας στην φάση μελέτης και στην φάση εκτέλεσης ενός έργου?

Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (Π.Δ. 305/96),     απαιτείται στα εργοτάξια, όπου είναι ή προβλέπεται να είναι παρόντα πολλά συνεργεία. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ανάδοχος του έργου ή αν δεν υπάρχει τότε ο κύριος του έργου υποχρεούται να ορίσει έναν ή περισσότερους συντονιστές σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου, καθώς επίσης και έναν ή περισσότερους συντονιστές σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου.

Ποια είναι τα καθήκοντα του Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας?

Ο Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας κατά τη φάση μελέτης οφείλει να:

 • Συντονίζει, σε συνεργασία με τον Εργολάβο και τους Υπεργολάβους του έργου, την εφαρμογή των γενικών αρχών πρόληψης του Π.Δ. 17/96 στα θέματα ασφάλειας και υγείας στην φάση εκπόνησης της μελέτης και μπορεί να αφορά, ενδεικτικά, τις τεχνικές και οργανωτικές επιλογές, τον προγραμματισμό των φάσεων των εργασιών και το χρονοδιάγραμμα.
 • Καταρτίζει ή αναθέτει την κατάρτιση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.)

Όσον αφορά τις αρμοδιότητες του Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκτέλεση του έργου:

 • Συντονίζει την εφαρμογή των γενικών αρχών πρόληψης και ασφάλειας στις διάφορες εργασίες ή φάσεις εργασίας που διεξάγονται ταυτόχρονα ή διαδοχικά.
 • Συντονίζει την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων μεριμνώντας ώστε οι εργολάβοι και υπεργολάβοι και οι αυτοαπασχολούμενοι να εφαρμόζουν µε συνέπεια τις αρχές που αναφέρονται στη σχετική νομοθεσία και το σχέδιο ασφάλειας και υγείας.
 • Οργανώνει μαζί µε τους τεχνικούς ασφάλειας και τους γιατρούς εργασίας τη συνεργασία μεταξύ των εργολάβων και υπεργολάβων, και εποπτεύει την εκπαίδευση του προσωπικού τους.
 • Αναπροσαρμόζει ή μεριμνά ώστε να αναπροσαρμοστεί το Σχέδιο και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας.

Ο ορισμός του Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας δεν επηρεάζει την αρχή ευθύνης του εργοδότη, παρόλα αυτά μέσα από την ομαλή και εποικοδομητική συνεργασία όλων των στελεχών του έργου, ο Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας αποκτά κομβικό και καθοριστικό ρόλο στην διασφάλιση και επίλυση των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας του έργου.

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. μέσα από το δίκτυο συνεργατών της σε όλη την χώρα μπορεί να διαθέσει τον κατάλληλο

Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας για κάθε είδους και πολυπλοκότητας τεχνικό έργο, ο οποίος θα επιτελέσει τα καθήκοντά

του με αφοσίωση στον ρόλο του και βαθιά γνώση στο αντικείμενο, με απώτερο σκοπό να προασπίσει την ασφαλή εκτέλεση του

έργου και το κύρος των ανάδοχων εταιρειών.

Για τη ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ,
Δημήτρης Ταπεινόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.
Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Έργων

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

 • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras