Στις 31/12/2018 η καταληκτική ημερομηνία για τους Ενεργειακούς Ελέγχους – Ποιους αφορά

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ν. 4342/2015: Αποτελεί την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ» (ΕΕ L 315 της 14.11.2012).

ΥΑ 175275/2018: Καθορίζει τις βασικές αρχές διενέργειας των ενεργειακών ελέγχων, την απαιτούμενη τεκμηρίωση και τα προσόντα των ενεργειακών ελεγκτών.

ΠΟΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ

 • Επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζομένους ή
 • Ο ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
 • Διασυνδεδεμένες εταιρίες που ικανοποιούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Καταληκτική ημερομηνία για την εναρμόνιση με τον Ν. 4342/2015 είναι η 31/12/2018.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

 • Εναρμόνιση ανεξαρτήτως αν η ενεργειακή κατανάλωση γίνεται σε ιδιόκτητα ή μη περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης.
 • Διενέργεια ενεργειακού ελέγχου ή ικανοποίηση των νομοθετικών απαιτήσεων μέσω Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001) ή Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης (ISO 50001).
 • Ο ενεργειακός έλεγχος / Σύστημα Διαχείρισης καλύπτει τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό (90%) της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης της επιχείρησης.
 • Ικανοποίηση απαιτήσεων όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 6 και 9 της ΥΑ 175275/2018.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

 1. Διενέργεια ενεργειακού ελέγχου από εγγεγραμμένους στο εθνικό μητρώο ενεργειακούς ελεγκτές.
 2. Ανάπτυξη / Αναθεώρηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001).
 3. Ανάπτυξη / Αναθεώρηση Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης (ISO 50001).

ΟΦΕΛΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 1. Πλήρης κάλυψη επιχείρησης έναντι των νομοθετικών απαιτήσεων.
 2. Ανάπτυξη ενός δυναμικού εργαλείου διαχείρισης της ενεργειακής συμπεριφοράς της επιχείρησης.
 3. Οικονομικότερη επιλογή συγκριτικά με την διενέργεια αναλυτικών ενεργειακών ελέγχων.
 4.  Έλεγχος από ενεργειακούς επιθεωρητές και επιβεβαίωση ελέγχων από διαπιστευμένους φορείς.
 5. Αποφυγή υποχρέωσης επανάληψης ελέγχων μετά την έλευση 4 ετών.

ΓΙΑΤΙ ΤΗ ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 • Διαθέτουμε την εμπειρία στην Ανάπτυξη και Υποστήριξη στην τήρηση και εφαρμογή πολλών Συστημάτων Διαχείρισης όλων των κατηγοριών και     κλάδων δραστηριοτήτων σε Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα.
 • Διαμορφώνουμε Συστήματα Διαχείρισης σύμφωνα με τις ανάγκες, τη δομή, το πλαίσιο και τη φιλοσοφία λειτουργίας του κάθε οργανισμού.
 • Δίνουμε αξία στις υπηρεσίες μας στοχεύοντας στην ουσιαστική βελτίωση λειτουργίας του οργανισμού και όχι απλά στην συμμόρφωση του με τις   απαιτήσεις των προτύπων.
 • Η ικανοποίηση των πελατών μας αποτελεί δική μας προτεραιότητα και η γνώμη τους την δύναμη μας.

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

 • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras