Συντήρηση εξοπλισμού με ασφάλεια – Μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία για την εύρυθμη λειτουργία κάθε επιχείρησης

Η συντήρηση αποτελεί για τον κάθε επαγγελματικό κλάδο έναν πολύ σημαντικό παράγοντα για την βιωσιμότητα του, καθώς ένα άρτιο και καλά συντηρημένο σύστημα εξοπλισμού που χρησιμοποιείται από την κάθε επιχείρηση (παροχής υπηρεσιών, κατασκευαστική, μεταποιητική, τουριστική κ.α), εξασφαλίζει τις βασικές υποδομές για την εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία και για την αποδοτικότητα της.

Η συντήρηση, όμως, είναι μια διαδικασία σύνθετη, η οποία δεν εξαντλείται μόνο στην κάλυψη των αναγκών σε γνώση και ικανότητα αποκατάστασης προβλημάτων του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, αλλά μια διαδικασία που στηρίζεται αρχικά στην πρόβλεψη των πιθανών δυσλειτουργιών και βλαβών με γνώμονα την αποτελεσματικότητα των επεμβάσεων, αλλά και την  ασφάλεια του προσωπικού που θα απασχοληθεί.

Τόσο η προληπτική όσο και η επανορθωτική συντήρηση απαιτούν συντεταγμένες ενέργειες, που προϋποθέτουν ένα σύνολο παραγόντων για την ορθή και ασφαλή εκτέλεση τους, όπως ενδεικτικά: 

 • Τον συντονισμό, οργάνωση και επίβλεψη της εκτέλεσης των εργασιών από αρμόδιο άτομο με την κατάλληλη κατάρτιση και προσόντα για τον σκοπό αυτόν.
 • Την υλοποίηση των εργασιών από τεχνικό προσωπικό με τα απαραίτητα προσόντα και τις τεχνικές γνώσεις, για την υλοποίηση των ενεργειών συντήρησης με επίγνωση των απαιτούμενων κανόνων μηχανολογίας, ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής κ.α ανάλογα με το αντικείμενο της συντήρησης.
 • Την ενημέρωση και εφαρμογή των απαραίτητων πληροφοριών για την ορθή υλοποίηση της διαδικασίας όπως:
 1. Των σχετικών πληροφοριών του κατασκευαστή όπως περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης του εξοπλισμού,
 2. Των σχετικών πληροφοριών που προκύπτουν από την εμπειρία στην συντήρηση αντίστοιχου εξοπλισμού,
 3. την παροχή της απαιτούμενης εκπαίδευσης στο προσωπικό συντήρησης
 • Την χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού
 • Τον συντονισμό - συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης

Στο πλαίσιο σχετικών Ευρωπαϊκών οδηγιών και προτύπων όσον αφορά την χρήση και λειτουργία εξοπλισμού αυξημένων απαιτήσεων ασφάλειας (ανυψωτικά μηχανήματα, ανελκυστήρες, δοχεία υπό πίεση, περιέκτες επικίνδυνων υλικών κ.α), η έννοια της προληπτικής συντήρησης περιλαμβάνει και την τακτική τήρηση των διαδικασιών περιοδικών επιθεωρήσεων του εξοπλισμού, από κοινοποιημένους φορείς ελέγχου.

Η συνήθης πρακτική που ακολουθείται στις περισσότερες επιχειρήσεις της Ελληνικής επικράτειας σχετικά με την συντήρηση του εξοπλισμού τους, είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό της η αποκατάσταση βλαβών, δηλαδή η υλοποίηση της επανορθωτικής συντήρησης εξοπλισμού. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της τακτικής, είναι ότι τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει εκ των προτέρων αναγνώριση των κινδύνων για την ασφάλεια και συνεπώς και των προστατευτικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν. Ακολουθείται, δηλαδή η τακτική «βλέπουμε και κάνουμε».

Σε ένα σαφώς μικρότερο ποσοστό  του συνόλου των επιχειρήσεων γίνεται προσπάθεια για τήρηση οργανωμένης διαδικασίας συντήρησης, κατά βάση σ’ αυτές που διαθέτουν κατάλληλο τεχνικό προσωπικό ή οργανωμένο τμήμα συντήρησης. Αυτές οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης προσδοκώντας στη μεγιστοποίηση της αξιοπιστίας του εξοπλισμού και τη μείωση των «νεκρών χρόνων» που προκύπτουν από φθορές και βλάβες μη αναμενόμενες, τηρώντας σε μεγάλο ποσοστό και διαδικασίες ασφαλούς εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης.

Δυστυχώς, η μεγάλη εικόνα είναι ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν ακολουθούν τις βασικές νομοθετικές απαιτήσεις  για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης με αποτέλεσμα να παρατηρούνται σημαντικές ελλείψεις για την ασφάλεια του εμπλεκόμενου προσωπικού.

Και στο κομμάτι της συμμόρφωσης με σχετικές Ευρωπαϊκές οδηγίες και πρότυπα για την λειτουργία εξοπλισμού με ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας, οι κύριες ελλείψεις που παρατηρούνται είναι ότι υπάρχει συχνά άγνοια για τις απαιτήσεις ύπαρξης συγκεκριμένων πιστοποιήσεων ή οι πιστοποιήσει αυτές έχουν εκδοθεί μεν στο παρελθόν, αλλά δεν διατηρούνταν σε ισχύ.

Όπως γίνεται αντιληπτό, η συντήρηση  αποτελεί μια βασική και ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία για την αδιάλειπτη και εύρυθμη λειτουργία κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας. Για να είναι, όμως, αποδοτική και να υλοποιούνται με ασφάλεια οι εργασίες πρέπει να διέπεται από το πλαίσιο  - γνώση – τυπικά προσόντα -  τεχνική επάρκεια – πληροφορίες – προγραμματισμός – συντονισμός. 

Η ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ διαθέτει μια μεγάλη ομάδα μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση και παρέχει υπηρεσίες στο αντικείμενο της ασφάλειας  εργασίας και της επίβλεψης της λειτουργίας και συντήρησης εγκαταστάσεων στις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις. Η  εμπειρία και γνώση μας στο αντικείμενο της οργάνωσης και επίβλεψης συστημάτων και διαδικασιών συντήρησης, μας καθιστά την καλύτερη επιλογή για την εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας του προσωπικού που απασχολείται σε εργασίες συντήρησης.

Να επισημανθεί ότι στο πλαίσιο της παρουσίας μας στον χώρο της εκπαίδευσης  επαγγελματιών και επιχειρήσεων, στην παρούσα περίοδο προγραμματίζουμε μια σειρά εξειδικευμένων σεμιναρίων -τα οποία απευθύνονται στο προσωπικό συντήρησης- όπως για την ασφάλεια ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, τον ασφαλή χειρισμό και συντήρηση περονοφόρων, την εκτέλεση εργασιών σε ύψος κ.α.

 

Για τη "Σαμαράς & Συνεργάτες ΕΠΕ",

Αλέξανδρος Παναγιωτίδης

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc

Τμήμα Υπηρεσιών Ασφάλειας Εργασίας

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

 • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras