Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας: το έγγραφο-«οδηγός» ενός κατασκευαστικού έργου

Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) αποτελεί ένα από τα πρωταρχικά και σημαντικότερα νομιμοποιητικά έγγραφα για την εκτέλεση ενός κατασκευαστικού έργου. Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των δικαιολογητικών για την έκδοση μιας οικοδομικής άδειας, ενώ παράλληλα είναι απαιτητέο και από την κείμενη νομοθεσία Ασφάλειας και Υγείας, όπως ορίζεται από το Π.Δ. 305/96.

Πότε συντάσσουμε ένα Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας

και ποιος είναι υπεύθυνος για την εκπόνησή του;

 

Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας αποτελεί μία μελέτη, η οποία συντάσσεται πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο, και εφόσον συντρέχει τουλάχιστον ένας από τους παρακάτω λόγους:

 • Όταν απαιτείται Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας κατά την μελέτη του έργου (ΠΔ 305/1996, άρθ.3, παρ.1), δηλαδή, όταν στο εργοτάξιο είναι παρόντα πολλά συνεργεία (το οποίο ερμηνεύεται ως η παρουσία στο εργοτάξιο τουλάχιστον τριών διαφορετικών ΑΦΜ εταιρειών που εκτελούν εργασίες, του Αναδόχου του έργου και τουλάχιστον δύο υπεργολάβων).
 • Όταν απαιτείται Εκ των Προτέρων Γνωστοποίηση (ΠΔ 305/1996, άρθ.3, παρ.12), δηλαδή όταν η προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και θα απασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια
 • Σε έργα με ειδικούς κινδύνους: καταπλάκωση/ βύθιση, χημικές/ βιολογικές ουσίες, ιοντίζουσες ακτινοβολίες, ηλεκτρικοί αγωγοί υψηλής και μέσης τάσης, καταδύσεις, υπόγεια έργα, σήραγγες, πεπιεσμένος αέρας, εκρηκτικές ύλες, βαρέα προκατασκευασμένα στοιχεία.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ΣΑΥ αναφέρεται στη φάση εκτέλεσης των εργασιών και έχει εφαρμογή σε κατασκευαστικά έργα, τόσο οικοδομικού, όσο και ηλεκτρομηχανολογικού χαρακτήρα. Παράλληλα, όποτε απαιτείται και εφόσον οι συνθήκες του έργου μεταβληθούν, το έγγραφο μπορεί να επικαιροποιείται για να καλύπτει τις αλλαγές αυτές.

Το ΣΑΥ εκπονείται από τον  Ανάδοχο του Έργου, ή εναλλακτικά από τον Κύριο του Έργου σε περίπτωση αυτεπιστασίας ή παρουσίας πολλών Αναδόχων στο έργο. Το έγγραφο φέρει την υπογραφή μελετητή μηχανικού, ο οποίος πρέπει να έχει αντίστοιχη ειδικότητα με το αντικείμενο των εργασιών και υποβάλλεται προς έγκριση, αν απαιτείται, στον Κύριο του Έργου ή στον φορέα της επίβλεψης. Μετά και την νομοθετική απλοποίηση των διαδικασιών στα Τεχνικά Έργα (Υ.Α. 14867/825/2014), πλέον το ΣΑΥ δεν χρειάζεται να θεωρηθεί και στην Επιθεώρηση Εργασίας.

 

Ποιος είναι ο στόχος του ΣΑΥ

;

Ο στόχος του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας είναι να μπουν τα «θεμέλια», επάνω στα οποία θα βασιστούν και θα εξασφαλιστούν οι ασφαλείς συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών στο εργοτάξιο. Μέσα από μία σειρά οδηγιών, διαδικασιών και κανόνων Ασφάλειας και Υγείας (Α&Υ), το ΣΑΥ αποτελεί τον «οδηγό» για την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή εργατικών ατυχημάτων και τη δημιουργία ενός απόλυτα ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας. Απώτερος σκοπός από την εφαρμογή του ΣΑΥ κάθε έργου είναι να γαλουχηθούν σταδιακά υπεργολάβοι και απασχολούμενο προσωπικό με την κουλτούρα Ασφάλειας μέσα από την εκπαίδευση και την καθημερινή τριβή με τα θέματα Α&Υ του εργοταξίου.

 

Τι περιέχει ένα ΣΑΥ;

 

Το ΣΑΥ αποτελεί ένα πολυδιάστατο έγγραφο, το οποίο παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες που απαιτούνται για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών μέχρι την επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου. Πιο συγκεκριμένα, ένα Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας περιέχει ενδεικτικά στη δομή του:

 • Στοιχεία για:

α) προσπέλαση στο εργοτάξιο και θέσεις εργασίας

β) πορεία κατασκευής / φάση (χρονοδιάγραμμα)

γ) κυκλοφορία πεζών και οχημάτων

δ) ανάλυση μεθόδων εργασίας / φάση

ε) αποθήκευση και αποκομιδή υλικών

στ) διευθέτηση χώρων υγιεινής και Α΄ Βοηθειών

ζ) μελέτη κατασκευής ικριωμάτων, όταν δεν περιγράφονται από τις ισχύουσες διατάξεις

η) αναφορά στον τρόπο πληροφόρησης των εργαζομένων για τα προς εφαρμογή μέτρα Α&Υ

 • Κανόνες και οδηγίες Ασφάλειας και Υγείας, που θα εφαρμοστούν στο εργοτάξιο
 • Εκτίμηση κινδύνων και προτεινόμενα προληπτικά μέτρα
 • Έντυπα που σχετίζονται με την Α&Υ
 • Ειδικά μέτρα για τις εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους

Η "Σαμαράς & Συνεργάτες ΕΠΕ" μέσω της έμπειρης ομάδας μελετητών που διαθέτει έχει εκπονήσει και υποβάλλει εκατοντάδες Σχέδια Ασφάλειας και Υγείας για κάθε είδους κατασκευαστικά έργα, οικοδομικά ή μηχανολογικά, παρακολουθώντας παράλληλα την διαδικασία έγκρισής τους και προβαίνοντας σε επικαιροποίηση των εγγράφων κατά την διάρκεια του έργου, όποτε αυτό απαιτείται. Η διαδικασία υποβολής και έγκρισης του ΣΑΥ αναλαμβάνεται πλήρως από την ομάδα των μελετητών, σε συνεργασία με τον Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας του έργου, εξασφαλίζοντας για κάθε επιχείρηση την εντός χρονοδιαγράμματος τήρηση των συμβατικών και νομοθετικών απαιτήσεων στο έργο.

 

Για τη "Σαμαράς & Συνεργάτες ΕΠΕ",

Δημήτρης Ταπεινόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.
Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Έργων

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

 • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras