Φαινόμενα βίας και παρενόχλησης στην εργασία – Επιβολή προστίμων σε επιχειρήσεις

Με τον Νόμο 4808/2021 για την Προστασία της Εργασίας, (Μέρος ΙΙ), ο οποίος μετρά ήδη έναν χρόνο εφαρμογής και ισχύος και την κυρωθείσα Σύμβαση 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας (Μέρος Ι), εισήχθη ένα δεσμευτικό πλέγμα υποχρεώσεων προς τις επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται να δηλώσουν τη μηδενική ανοχή τους σε συμπεριφορές κάθε είδους παρενόχλησης, βίας και διάκρισης εντός του χώρου εργασίας, μέσω της υιοθέτησης συγκεκριμένων μέτρων προστασίας που διασφαλίζουν το σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

Μία εκ των εργοδοτικών αυτών υποχρεώσεων συνιστά η κατάρτιση και εφαρμογή Πολιτικής για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία και τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών, για επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από είκοσι (20) άτομα. Ως ελάχιστο περιεχόμενο της εν λόγω Πολιτικής ορίζεται:

α) η εκτίμηση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία (η οποια θα πρέπει να τίθεται και ως προσάρτημα στην Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου της επιχείρησης)

β) η αναφορά στα μέτρα για την πρόληψη, τον έλεγχο, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών, καθώς και για την παρακολούθηση τέτοιων περιστατικών ή μορφών συμπεριφοράς,

γ) ο καθορισμός ενέργειων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού της επιχείρησης,

δ) ο προσδιορισμός των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των εργαζομένων και του εργοδότη,

ε) ο ορισμός ενός προσώπου ως προσώπου «αναφοράς» σε επίπεδο επιχείρησης, το οποίο αναλαμβάνει την κύρια υποχρέωση καθοδήγησης, ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των εργαζομένων αναφορικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας, παρενόχλησης και διακρίσεων στο χώρο της εργασίας και τον έλεγχο της εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής από το σύνολο των εργαζομένων.

στ) η αναφορά σε μέτρα προστασία της απασχόλησης και την υποστήριξη εργαζομένων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας,

η) η διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών, από την υποδοχή τους στο εσωτερικό της επιχείρησης, την εξέταση και διερεύνησή της έως την επιβολή πειθαρχικής κύρωσης στον παραβάτη.

θ) ο ορισμός συγκεκριμένων διαύλων επικοινωνίας για την διευκόλυνση της υποβολής μίας τέτοιας αναφοράς/καταγγελίας, κ.α.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ως θεμελιώδης σκοπός της Πολιτικής αυτής η δημιουργία και εδραίωση ενός συνεκτικού και σύγχρονου πλαισίου εργασίας, το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία, παρενόχληση και διακρίσεις

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ &
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

Οι συνέπειες από την μη τήρηση των εργοδοτικών υποχρεώσεων, που θέτει ο Νόμος 4808/2021 προβλέπονται λεπτομερώς στη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε την 01/09/2022 (ΚΥΑ 80016/2022 – ΦΕΚ 4629/Β΄/01.09.2022), η οποία θέσπισε ένα αυστηρό πλαίσιο πειθαρχικών κυρώσεων, κατηγοριοποιώντας τις εν λόγω παραβάσεις βίας και παρενόχλησης στην εργασία και καθορίζοντας το ύψος των προστίμων αυτών που επιβάλλονται από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Ειδικότερα, τα εν λόγω πρόστιμα διακρίνονται σε προληπτικά και κατασταλτικά με κριτήριο την συντέλεση ή μη περιστατικού βίας και παρενόχλησης στο χώρο της εργασίας, (παραρτήματα ΙΙΙ & IV της ΚΥΑ):

 • Πρόστιμα με προληπτικό χαρακτήρα. Όταν οι εργοδότριες επιχειρήσεις δεν λαμβάνουν τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας και παρενόχλησης ή δεν υιοθετούν την Πολιτική για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία και τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών, σύμφωνα με τα άρθρα 5-11 του Νόμου 4808/2021 (Μέρος ΙΙ). Στις περιπτώσεις αυτές, τα πρόστιμα κυμαίνονται -αναλόγως του μεγέθους της επιχείρησης- από 1.800 € έως 8.000 €. Συγκεκριμένα, η παράβαση των εργοδοτριών επιχειρήσεων να υιοθετούν και να εφαρμόζουν στο εσωτερικό τους την υπό κρίση Πολιτική επισύρει τις εξής διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα), ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων:
  • Επιχειρήσεις με αριθμό εργαζομένων από 21 – 50 άτομα: πρόστιμο ύψους 3.000 €
  • Επιχειρήσεις με αριθμό εργαζομένων από 51-150: πρόστιμο ύψους 4.000 €
  • Επιχειρήσεις με αριθμό εργαζομένων από 151-250: πρόστιμο ύψους 6.000 €
  • Επιχειρήσεις με αριθμό εργαζομένων από 251+ : πρόστιμο ύψους 8.000 €
 • Πρόστιμα με κατασταλτικό χαρακτήρα. Όταν στις εργοδότριες επιχειρήσεις συντελεστεί ένα περιστατικό παράβασης βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης, μπορεί να επιβληθεί σ’ αυτές πρόστιμο από 2.000 € έως 10.500 €, αναλόγως της βαρύτητας του περιστατικού. Επιπλέον, εάν οι εργοδότριες επιχειρήσεις δεν λαμβάνουν μέτρα κατά του καταγγελλόμενου/παραβάτη ή αν ο καταγγέλλων/θιγόμενο πρόσωπο υποστεί δυσμενή μεταχείριση, όπως επιβολή αντιποίνων, εκδικητική συμπεριφορά έως και απόλυση, εξαιτίας της καταγγελίας που έκανε, προβλέπεται επιβολή προστίμου από 4.000 €.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Τέλος, καθίσταται σαφές ότι πέραν της ανωτέρω επιβολής των διοικητικών κυρώσεων, τα φαινόμενα βίας και παρενόχλησης στην εργασία, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης συνιστούν αξιόποινες πράξεις, οι οποίες διώκονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού και Ποινικού Κώδικα, ενώ ο καταγγελλόμενος/παραβάτης είναι αυτός που καλείται να αποδείξει τη μη συντέλεση ενός τέτοιου περιστατικού βίας και παρενόχλησης στο χώρο της εργασίας (αντιστροφή του βάρους απόδειξης).

 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε., μέσω εξειδικευμένων Νομικών Συμβούλων, αναλαμβάνουν την εκπόνηση Πολιτικών για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία και τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών, κατοχυρώνοντας την πληρότητα του περιεχομένου τους.

Το κείμενο των Πολιτικών αυτών, με το νομικό και διεπιστημονικό τους χαρακτήρα, αναγνωρίζεται από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας ως απόλυτα εμπεριστατωμένο και έτσι επιτυγχάνεται η εξάλειψη της πιθανότητας εκδήλωσης φαινόμενων βίας και παρενόχλησης στην εργασία, η εδραίωση ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος που προωθεί την ανθρώπινη αξιοπρέπεια  και η αποφυγή επιβολής προστίμων, που θα απειλήσουν την εμπιστοσύνη των εργαζόμενων, συνεργατών και πελατών των επιχειρήσεων καθώς και την εμπορική τους φήμη και αξιοπιστία.

 

Για τη ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ

Ελένη Πανάγου

Νομική Σύμβουλος, MSc

Τομέας Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

 • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras