ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ISO 37001

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ έχει καταφέρει να αποτελεί μια από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα Τεχνικών Συμβούλων, Συμβούλων Υγείας & Ασφάλειας, Συμβούλων Συστημάτων Διαχείρισης και Υπηρεσιών Εκπαίδευσης.

Στόχος της εταιρείας είναι να συνεχίζει να επεκτείνει τις δραστηριοτήτες της και ταυτόχρονα να αποφεύγει ή να μετριάζει τα κόστη, τους κινδύνους και τη ζημία από ενδεχόμενη συμμετοχή σε δωροδοκία, να προάγει την εμπιστοσύνη στις επιχειρηματικές συναλλαγές και να ενισχύει τη φήμη της. Η στόχευση αυτή μπορεί να καταγραφεί σε μερικούς βασικούς άξονες:

 • Τον προσανατολισμό της εταιρείας, ο οποίος ήταν, είναι και θα είναι απαγορευτικός απέναντι στην Δωροδοκία.
 • Την άμεση συμμόρφωση και σε σχετικές με τη Δωροδοκία νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
 • Τη θέσπιση Κανονισμού Συμμόρφωσης κατάλληλου για το σκοπό της εταιρείας, καθώς επίσης και θέσπιση στόχων κατά της δωροδοκίας και κατάλληλων προγραμμάτων για την ανασκόπηση και την επίτευξή τους.
 • Την ενθάρρυνση την ευαισθητοποίηση και την αναφορά ανησυχιών όταν αυτές βασίζονται στην καλή πίστη ή σε βάσιμες υποψίες, χωρίς το φόβο αντιποίνων.
 • Τη διασφάλιση της αρχής και της ανεξαρτησίας της λειτουργίας κατά της δωροδοκίας.
 • Το σαφές καθεστώς των συνεπειών της μη συμμόρφωσης με την παρούσα και τον Κανονισμό Συμμόρφωσης της εταιρείας, που οφείλει να βρίσκει σύμφωνο και να εφαρμόζεται από όλο το προσωπικό της εταιρείας, ενώ σε αυτόν δεσμεύονται και όλα τα συνεργαζόμενα με την εταιρεία ενδιαφερόμενα μέρη.
 • Τη διαρκή αξιολόγηση της διακινδύνευσης που αφορά σε ζητήματα κατά της Δωροδοκίας, τα οποία μπορεί να εμφανίζονται κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Μέσω αυτής, οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται ιεραρχούνται και αξιολογούνται.
 • Την εφαρμογή προγραμμάτων κατά της Δωροδοκίας και ελέγχων αυτών ανά τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω ανεξάρτητης αρχής συμμόρφωσης, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή πορεία τους.
 • Τη μέριμνα για την παρότρυνση των προμηθευτών και συνεργατών μας για διαρκή βελτίωση, και την εφαρμογή συστηματικών εκπαιδεύσεων στο προσωπικό της, ώστε να επιτύχουμε την ζητούμενη κουλτούρα και ευαισθησία κατά της Δωροδοκίας.

Με την εφαρμογή των αξόνων αυτών διασφαλίζουμε την πλήρη συμμόρφωση με το Σύστημα Κατά της Δωροδοκίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΝ ISO 37001 2016 και την επιδίωξή μας για διαρκή βελτίωση αυτού.

Συνολικά, η Διοίκηση δεσμεύεται για την τακτική ανασκόπηση της παρούσας Πολιτικής και του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης, ενώ η αδιάκοπη προσπάθεια για συνεχή βελτίωση αποτελεί φιλοσοφία όλων των εργαζομένων μας.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του συστήματος ISO 37001:2016 και της δέσμευσής στην τήρηση της Πολιτικής κατά της Δωροδοκίας, που έχει θεσπίσει, η Εταιρεία σας δίνει τη δυνατότητα να υποβάλλετε αναφορά σχετικά με κάθε ζήτημα ή υποψία ύπαρξης δωροδοκίας. Μπορείτε να αποστείλετε σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλ. διεύθυνση [email protected]. Η Εταιρεία δεσμεύεται για προστασία της ανωνυμίας των ατόμων που υποβάλλουν τέτοιου είδους ανησυχίες/αναφορές, εφόσον το επιθυμούν και τήρηση εχεμύθειας ως προς τα στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτές.

Θεσσαλονίκη, 01/09/2020

News

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

 • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras