ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΚΑΠΥ

Στις 20/02/2024, η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Προμηθευτών της, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν. 4865/2021.

Η υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Προμηθευτών αφορά το σύνολο των προμηθευτών που συναλλάσσονται με το δίκτυο δημόσιας υγείας (όπως περιγράφονται στο άρθρο 7 του Ν 4865/21), για την παροχή:

Α) Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων,

Β) ειδών ειδικής διατροφής,

Γ) εξοπλισμού και

Δ) λοιπών υπηρεσιών

Ενδεικτικά φορείς του δικτύου δημόσιας υγείας είναι:

 • Όλες οι Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.Π.Ε.) της χώρας.
 • Όλα τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και τις αποκεντρωμένες μονάδες τους.
 • Όλα τα στρατιωτικά νοσοκομεία και άλλες σχετικές μονάδες.
 • Όλες οι δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας.
 • Όλα τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας και εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας.

Το Μητρώο Προμηθευτών είναι διαθέσιμο για εγγραφή από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες από τις 21/02/2024, στον παρακάτω σύνδεσμο: https://appsregistries.ekapy.gov.gr/ στον οποίο παρέχονται και οι σχετικές οδηγίες για την εγγραφή.

Στα έγγραφα που απαιτείται να επισυνάψουν οι εταιρείες που επιθυμούν να εγγραφούν στο Μητρώο Προμηθευτών, περιλαμβάνονται τα:

 • Βεβαίωση Ορθής Πρακτικής Διανομής – Σύστημα αρχών και Κατευθυντήρων Γραμμών Ορθής Πρακτικής Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.
 • Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Πιστοποιητικό ISO 13485:2016 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.
 • Πιστοποιητικό ISO 37001:2016 – Σύστημα Κατά της Δωροδοκίας.

Ειδικότερα, για τις περιπτώσεις των προμηθευτών που δεν έχουν είναι διαθέσιμο το πιστοποιητικό ISO 37001:2016, δίνεται η δυνατότητα να προσκομισθεί αυτό εντός εννέα μηνών (με την ανάρτηση σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης μέσω gov.gr).

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής και κατόπιν της ολοκλήρωσης της έγκρισης της. Θα δημιουργείται μοναδικός αριθμός προμηθευτή και το σύστημα θα παράγει ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ. Ο Μοναδικός Αριθμός Προμηθευτή θα είναι απαραίτητος το επόμενο χρονικό διάστημα προκειμένου ο Προμηθευτής να συναλλάσσεται αρχικά με τα δημόσια Νοσοκομεία και στη συνέχεια με το σύνολο των φορέων του άρθρου 7 του Ν. 4865/2021.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ, μέσω της  πληθώρας έργων που έχει διαχειριστεί και του έμπειρου προσωπικού της, παρέχει υπηρεσίες Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης για το σύνολο των πεδίων που απαιτεί το Μητρώο Προμηθευτών. Οι σχετιζόμενες με το Μητρώο Προμηθευτών υπηρεσίες της ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. είναι:

 • Ανάπτυξη και υποστήριξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015.
 • Ανάπτυξη και υποστήριξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων – ISO 13485:2016.
 • Ανάπτυξη και υποστήριξη Συστήματος Αρχών και Κατευθυντήρων Γραμμών Ορθής Πρακτικής Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων – ΔΥ8/Γ.Π. οικ./1348.
 • Ανάπτυξη και υποστήριξη Συστήματος Διαχείρισης Κατά της Δωροδοκίας – ISO 37001:2016.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.

Η συνεργασία με τη ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. για την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης  όπως τα προαναφερθέντα, παρέχει μια σειρά ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που δημιουργούν προστιθέμενη αξία σε κάθε φορέα και επιχείρηση. Τα πλεονεκτήματα αυτά συνοψίζονται στα ακόλουθα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τις υπηρεσίες μας από τον ανταγωνισμό:

 • Ποιότητα στην παραδοτέα τεκμηρίωση.
 • Εξειδικευμένα Στελέχη με τεχνική επάρκεια και πολυετή εμπειρία, που απαρτίζουν την Ομάδα Έργου.
 • Προσαρμογή και σύνταξη μεθόδων, διαδικασιών και προτάσεων στην δομή, στα δεδομένα και τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη (customized services) και στα συστήματα που ήδη εφαρμόζει.
 • Ολιστική προσέγγιση μέσω της σύνθεσης Ομάδας Έργου.
 • Πληθώρα έργων σε όλους τους κλάδους δραστηριότητας.
 • Διαχείριση μεγάλων και σύνθετων έργων.
 • Δυνατότητα διαρκούς υποστήριξης.
 • Συνεργασία όχι με ένα σύμβουλο, αλλά με μια Ομάδα Έργου.
 • Βαθιά γνώση νομοθεσίας και βέλτιστων πρακτικών.

 

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:

Α. Μπούλιας, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός,

Διευθυντής Τομέα Συστημάτων Διαχείρισης & Πιστοποίησης Προϊόντων

τ. 2310 552 562

 

Σ. Κυρίτσης, Χημικός,

Τμήμα Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης

τ. 2310 552 562

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

 • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras