5η Ιουνίου 2023 – Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Το 1972 στη Στοκχόλμη, πραγματοποιήθηκε η πρώτη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Ανθρώπινο Περιβάλλον, κατά την οποία ορίσθηκε η 5η Ιουνίου ως Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. Ο πρώτος εορτασμός, με το σύνθημα «Μόνο μια Γη», πραγματοποιήθηκε το 1974. Από τότε κάθε χρόνο μία χώρα ανά τον κόσμο, φιλοξενεί τις επίσημες εκδηλώσεις της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος. Οι εκδηλώσεις αυτές, έχουν εξελιχθεί σε παγκόσμια πλατφόρμα δημόσιας προβολής για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το περιβάλλον. Ξεπερνώντας το πρώτο ιωβηλαίο εορτασμών, οι εορτασμοί με κεντρικό θέμα «Beat plastic pollution» θα φιλοξενηθούν, για το 2023, από την Ακτή Ελεφαντοστού με υποστήριξη από την Ολλανδία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον αγώνα κατά της μόλυνσης του περιβάλλοντος από τα πλαστικά.

 

Πολιτική της ΕΕ - Που στρέφονται οι επιχειρήσεις;

Σήμερα, στόχος της Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής είναι να εξασφαλιστεί η προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος, διαμορφώνοντας κινήσεις και προγράμματα δράσης έως το 2050. Οι περιβαλλοντικές πολιτικές και η νομοθεσία της ΕΕ, στοχεύουν στη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, στη  διαφύλαξη της ποιότητας των οικοσυστημάτων, στην ορθή διαχείριση αποβλήτων (επικίνδυνων χημικών ουσιών κ.α.), καθώς και στην υποστήριξη των επιχειρήσεων με στόχο τη μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία.

Όλο και περισσότερες Επιχειρήσεις προστρέχουν στην πραγματοποίηση βημάτων προς αυτή την κατεύθυνση μέσω:

 • Προώθησης της ανακύκλωσης στους χώρους εργασίας
 • Ελέγχου κατανάλωσης ενεργειακών πόρων
 • Προγραμμάτων ευαισθητοποίησης του προσωπικού της επιχείρησης ή και του ευρύτερου κοινού σε περιβαλλοντικά θέματα.
 • Ελέγχου κατανάλωσης νερού και άλλων φυσικών πόρων
 • Εφαρμογής δεικτών μέτρησης για τον εντοπισμό των επιπτώσεων της παραγωγικής διαδικασίας στο περιβάλλον προκειμένου να υλοποιηθούν δράσεις.
 • Ένταξης στην επιχείρηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά και διεθνή πρότυπα
 • Εφαρμογής πολιτικών πρόληψης περιβαλλοντικών ατυχημάτων.

 

Οι επιχειρήσεις για να προωθήσουν τον έλεγχο και την παρακολούθηση των  περιβαλλοντικών τους επιδόσεων, να προάγουν την εταιρική φήμη και την κοινωνική τους ευθύνη, και ταυτόχρονα για να προβάλλουν θετικό μήνυμα προς τους πελάτες – καταναλωτές, χρησιμοποιούν εργαλεία όπως είναι η εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Τη μέχρι πρόσφατα προαιρετική εφαρμογή τέτοιου είδους πιστοποιήσεων που έχουν σαν σκοπό την παρακολούθηση εταιρικών περιβαλλοντικών επιδόσεων, ήρθε να συμπληρώσει σειρά ευρωπαϊκών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που σε ορισμένες περιπτώσεις ουσιαστικά υπαγορεύουν την εφαρμογή τους.

 • Σύμφωνα με το νόμο 4936/2023 (κλιματικός), τόσο οι ΟΤΑ Α’ βαθμού, όσο και συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων υποχρεούνται στον υπολογισμό του ανθρακικού τους αποτυπώματος και την ανάρτηση των σχετικών αποτελεσμάτων σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ. Βασικό εργαλείο για τον υπολογισμό αποτελεί το πρότυπο ISO 14064-1, ενώ ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι 11 κατηγορίες επιχειρήσεων υποχρεούνται για τη συγκεκριμένη δράση μέχρι την 31/10/2023.
 • Σύμφωνα με τον νόμο 4685/2020, για τις εταιρείες που διαθέτουν περιβαλλοντική αδειοδότηση (ΑΕΠΟ, ΠΠΔ), η άδεια παρατείνεται κατά 4 έτη αν εφαρμόζουν το πρότυπο ISO 14001 ή κατά 6 έτη εάν διαθέτουν πιστοποίηση κατά EMAS.
 • Σύμφωνα με το νόμο 4843/2021, που ενσωματώνει την Οδηγία 2018/2002/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση, για όσες επιχειρήσεις δεν θεωρούνται μικρομεσαίες σύμφωνα με την κατάταξη της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης κατά ISO 50001 να εκτελέσουν οι ίδιες τον ενεργειακό έλεγχο, χωρίς τη διαμεσολάβηση εξωτερικού Ενεργειακού Ελεγκτή.

 

Σχετικά πρότυπα / πιστοποιήσεις:

 • ISO 14001: Είναι ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, που επιτρέπει σε μια επιχείρηση να εντοπίσει και να ελέγχει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών της, καθώς και να παρακολουθεί τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της μέσω του καθορισμού περιβαλλοντικών στόχων.
 • ISO 50001: Είναι ένα Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης μέσω του οποίου πραγματοποιείται καταγραφή- αποτύπωση των καταναλώσεων και των ενεργειακών χρήσεων μιας επιχείρησης, καθώς και προσδιορισμός δράσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας  με στόχο τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων.
 • ISO 14064-1: Είναι ένα σύστημα διαχείρισης αερίων θερμοκηπίου με στόχο την ποσοτικοποίηση, παρακολούθηση, μείωση και επαλήθευση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου σε έναν οργανισμό.
 • ISO 14067: Είναι πρότυπο που προδιαγράφει απαιτήσεις για την παρακολούθηση και ποσοτικοποίηση του ανθρακικού αποτυπώματος ενός παραγόμενου προϊόντος.
 • Η Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (Environmental Product Declaration – EPD), αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα Οικολογικής Σήμανσης, με τη μορφή επαληθεύσιμου εγγράφου. Έχει ταυτόχρονα τη δυνατότητα να γνωστοποιεί με διαφάνεια την περιβαλλοντική επίπτωση των προϊόντων καθ’ όλο τον κύκλο ζωής τους.
 • Συμμόρφωση με τα κριτήρια ESG (Environmental, Social, and Governance), τα οποία ενσωματώνονται στην εταιρική στρατηγική, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και την εταιρική διακυβέρνηση.

Υπηρεσίες της ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. έχει παράσχει υπηρεσίες σχετικές με την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης σε περισσότερες από 300 επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, καθιστώντας την μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες του χώρου στην Βόρεια Ελλάδα. Διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία και εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε να βοηθήσει ουσιαστικά στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού και οργάνωσης της εταιρίας σας και εγγυάται τη συνεχή υποστήριξή σας τόσο κατά την διάρκεια ανάπτυξης όσο και μετά την εγκατάσταση ενός Συστήματος Διαχείρισης προκειμένου να διασφαλίζεται η μακρόχρονη και αποτελεσματική λειτουργία του.

Η πολυετής εμπειρία, το πλήθος των πελάτων, αλλά και το γεγονός ότι αποτελεί μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες», έχουν εφοδιάσει την  «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.» με τα κάτωθι:

 • Εξειδικευμένα Στελέχη που απαρτίζουν την Ομάδα Έργου,
 • Ολιστική προσέγγιση μέσω της σύνθεσης Ομάδας Έργου,
 • Προσαρμογή και σύνταξη μεθόδων, διαδικασιών και προτάσεων στην δομή, στα δεδομένα και τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη (customized services) και στα συστήματα που ήδη εφαρμόζει,
 • Πληθώρα έργων σε όλους τους κλάδους δραστηριότητας,
 • Διαχείριση μεγάλων και σύνθετων έργων,
 • Βαθιά γνώση νομοθεσίας και βέλτιστων πρακτικών,
 • Δυνατότητα διαρκούς υποστήριξης,
 • Διασφάλιση επιχειρησιακής συνέχειας.

 

Για τη ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.

Αλέξης Μπούλιας,

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc

2310 552562, Κιν. 6970004148

Δ/ντης Τομέα Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

 • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras