8-12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ -ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

 

Το 2008, ο οργανισμός CQI καθιέρωσε την Παγκόσμια Ημέρα Ποιότητας και πιο συγκεκριμένα ορίστηκε να είναι η δεύτερη Πέμπτη του Νοεμβρίου. Η Παγκόσμια Ημέρα Ποιότητας παρέχει την ευκαιρία να αναλογιστούμε τον ρόλο της διαχείρισης ποιότητας στη ζωή μας και πώς τα άτομα και τα μέλη μιας ομάδας μπορούν να αναπτύξουν πιο αποτελεσματικές διαδικασίες, συστήματα και αποτελέσματα. Φέτος οι οργανισμοί CQI και IRCA διοργανώνουν μια σειρά εκδηλώσεων την εβδομάδα 8-12 Νοεμβρίου στο στόχο την προβολή της αξίας της ποιότητας.

Ο όρος ποιότητα ήταν κάτι που ανέκαθεν απασχολούσε τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους πελάτες, καθώς ο καθένας μπορούσε να αποδώσει διαφορετική ερμηνεία ανάλογα με τις προσλαμβάνουσες και τις απαιτήσεις/προσδοκίες του. Προκειμένου να τεθεί ένα κοινό σημείο εκκίνησης ας δεχθούμε τον ορισμό, που αποδίδεται στο Διεθνές πρότυπο ISO 9000, βάσει του οποίου «Ποιότητα είναι ο βαθμός στον οποίο το σύνολο των εγγενών χαρακτηριστικών του αντικειμένου ικανοποιεί απαιτήσεις».

Αυτομάτως αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη προσδιορισμού των εγγενών χαρακτηριστικών, αλλά και των απαιτήσεων/προσδοκιών που θα πρέπει να έχει το προϊόν ή/και υπηρεσία μας, ώστε να ικανοποιεί. Για τον προσδιορισμό των ανωτέρω συμμετέχουν τόσο η ίδια η επιχείρηση -μέσω του σχεδιασμού και των παραγωγικών δυνατότητων της- όσο και η ίδια η αγορά, αφού θέτει τις κανονιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις που διέπουν το προϊόν/υπηρεσία, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί τον τελικό αποδέκτη ο οποίος έχει συγκεκριμένες προσδοκίες.
Από την άλλη πλευρά η έννοια της εταιρικής κουλτούρας περιλαμβάνει στον κόλπο της έννοιες, όπως αξίες, συμπεριφορές, επικοινωνία, απόψεις και πεποιθήσεις και διαρκώς κερδίζει έδαφος αναφορικά με την σύνδεση και συμμετοχή της στην επίδοση μιας εταιρίας σε θέματα ποιότητας. Είναι έννοια που στηρίζεται σε πυλώνες (όπως οργανωτική δομή, επιχειρησιακή γνώση, διεργασίες, άνθρωπος, περιβάλλον), έννοια η οποία δανείζει και δανείζεται γνώση, εμπειρία και αρχές λειτουργίας σε κάθε νέο «κύτταρο» που μπαίνει στον οργανισμό και έχει αντίκτυπο στο πλαίσιο λειτουργίας της εταιρείας. Συνοπτικά θα λέγαμε ότι η κουλτούρα αποτελεί το συνεκτικό συστατικό, που καλλιεργεί την ομοιογένεια ενός οργανισμού και συμβάλει στην κοινή πλεύση όλων βάσει της καθολικής  αποδοχής του εταιρικού οράματος και αρχών, που διέπουν την λειτουργία του, ενώ παράλληλα συμβάλει στη διαμόρφωση της εταιρικής εικόνας στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται ο οργανισμός.

Αν λοιπόν θεωρήσουμε ότι στόχος μιας επιχείρησης είναι η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων/ υπηρεσιών της και παράλληλα η εδραίωση της εταιρικής της κουλτούρας, η επιτυχία της προσπάθειας εξαρτάται από το επίπεδο παραλληλισμού των δυο αυτών ευθειών. Βασικές παράμετροι για την ανάπτυξη εταιρικής κουλτούρας και επίτευξη της βελτίωσης της ποιότητας είναι:

 • Όραμα. Αποτελεί οδηγό για την θεσμοθέτηση στόχων και προγραμμάτων επίτευξης, ενώ παράλληλα είναι η κινητήριος δύναμη για την προσπάθεια. Η κοινοποίηση του οράματος στο εσωτερικό ενός οργανισμού, καθώς και η κοινοποίηση των ενδιάμεσων στόχων και απολογισμού της προσπάθειας λειτουργούν ως πυξίδα.
 • Αξίες & Αρχές. Η καθιέρωση εταιρικών αρχών και αξιών και ενός συστήματος εταιρικής ηθικής βοηθά στη δημιουργία ενός πλαισίου λειτουργίας μέσα στο οποίο αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται η προσπάθεια, η επιτυχία, η συμμετοχή, ο χαρακτήρας, η συνεργασία, η εξέλιξη και όποιο άλλο κριτήριο η εταιρεία αξιολογεί ως κρίσιμο για την βελτίωση της λειτουργίας της και της παρεχόμενης ποιότητας. Η επιλογή της προσέγγισης διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και της διαχείρισης των πελατών μιας εταιρείας καθορίζουν τα δυο σταθερά σημεία γύρω από τα οποία αναπτύσσεται όλη η στρατηγική λειτουργίας και ανάπτυξης μιας εταιρείας.
 • Διοίκηση. Τα ανώτερα στελέχη μιας επιχείρησης είναι αυτά που θα αποτελέσουν τους κοινωνούς των ανωτέρω προς το σύνολο του προσωπικού και των συνεργατών της. Αναλαμβάνουν τον ρόλο δημιουργίας του DNA της επιχείρησης και της διάχυσης του σε όλα τα εταιρικά επίπεδα. Είναι οι συντονιστές των προσπαθειών και αποτελούν παραδείγματα τα οποία καθοδηγούν, ενθαρρύνουν και παρακινούν το προσωπικό ενώ οι ενέργειες τους αντανακλούν στο εσωτερικό και εξωτερικό του οργανισμού. Η επιλογή του μοντέλου και των ανθρώπων διοίκησης κατέχει σημαντικό συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση της εταιρικής κουλτούρας και της δημιουργίας κλίματος.
 • Διεργασίες. Η μετουσίωση του οράματος και των αρχών λειτουργίας ενός οργανισμού σε λειτουργική πραγματικότητα επιτυγχάνεται μέσα από τον καθορισμό διεργασιών και διαδικασιών. Δεδομένου ότι οι διαδικασίες προσδιορίζουν τον τρόπο λειτουργίας του οργανισμού θα πρέπει να συντάσσονται, σύμφωνα με το πνεύμα της εταιρικής κουλτούρας και να εκφράζουν τον στρατηγικό προσανατολισμό της επιχείρησης. Η καθολική αποδοχή και εφαρμογή των λειτουργικών διαδικασιών οδηγεί στην καθιέρωση ενός σταθερού επιπέδου ποιότητας και δυνατότητας περαιτέρω βελτίωσης.
 • Διαχείριση ρίσκου. Η αξία της πρόληψης είναι γνωστή σε πολλούς τομείς της καθημερινότητας. Ο Ιπποκράτης υποστήριζε «Κάλλιον του θεραπεύειν το προλαµβάνειν», συνεπώς υιοθετώντας την προσέγγιση ότι μια εταιρεία αποτελεί ένα ζώντα οργανισμό η έννοια της διακινδύνευσης παίζει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια αποφυγής κινδύνων και διατήρησης ή βελτίωσης της ποιότητας και ταυτόχρονα στην ανάληψη αποφάσεων με αποδεκτό ρίσκο. Αυτό που καλείται μια επιχείρηση καθημερινά να διαχειριστεί είναι η αναγνώριση και αντιμετώπιση δυνητικών κινδύνων και ο εντοπισμός και εκμετάλλευση ευκαιριών.
 • Επιχειρησιακή γνώση. Αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο πάνω στον οποίο χτίζονται τα θεμέλια του οργανισμού και η αφετηρία της προσπάθειας ανάπτυξης του. Η επιχειρησιακή γνώση αρχικά δανείζεται από τα «κύτταρα» του οργανισμού εμπειρίες (lessons learned) προκειμένου να δομήσει κατάλληλους μηχανισμούς σχεδιασμού, πρόληψης και ελέγχου, ενώ στην συνέχεια αξιοποιείται ως δεξαμενή για την εκπαίδευση νέων «κυττάρων». Εμπλουτίζεται και συνεισφέρει διαρκώς.
 • Διαχείριση προβλημάτων. Νομοτελειακά δεν υπάρχει κάποια επιχείρηση που δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Το μέγεθος, η ένταση και η επίπτωση των προβλημάτων συνδέονται άμεσα με όλες τις παραπάνω παραμέτρους που αναφέραμε. Ταυτόχρονα, η στάση που διατηρεί η εταιρεία στη διαχείριση των προβλημάτων αυτών σκιαγραφεί την εικόνα της τόσο στο εσωτερικό όσο και το εξωτερικό περιβάλλον.
 • Διαρκής βελτίωση & Ανάπτυξη. Η εξέλιξη είναι γεγονός ότι αποτελεί ζητούμενο όλων των επιχειρήσεων και ταυτόχρονα όλων των στελεχών και εργαζομένων μιας εταιρείας, συνεπώς αποτελεί βασικό κομμάτι του λειτουργικού DNA ενός οργανισμού. Η διάσταση, όμως, της ανάπτυξης δύναται να είναι σε διάφορους άξονες, όπως για παράδειγμα μιλώντας σε εταιρικό εύρος αγοράς, νέα προϊόντα ή υπηρεσίες, οικονομική, ενώ σε ατομικό επίπεδο μπορεί να μεταφραστεί σε επίπεδο αμοιβών, εκπαίδευσης, ρόλων και αρμοδιοτήτων. Η ευθυγράμμιση των εταιρικών και ατομικών στόχων είναι το στοιχείο που λειτουργεί ως κινητήριος μοχλός τόσο σε ατομικό όσο και εταιρικό επίπεδο. Η εξέλιξη των ανθρώπων οδηγεί στην ανάπτυξη της εταιρίας.

Κλείνοντας, θα λέγαμε ότι οι έννοιες της εταιρικής κουλτούρας και της βελτίωσης ποιότητας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και αποτυπώνεται σε διάφορες επιτυχημένες περιπτώσεις οργανισμών, οι οποίοι κατάφεραν να δημιουργήσουν την επιθυμητή συνοχή στο εσωτερικό τους και να εξελιχτούν με σταθερά βήματα βελτιώνοντας τα προϊόντα/υπηρεσίες τους.

Προφανώς δεν υπάρχει σταθερή συνταγή και η ανάπτυξη εταιρικής κουλτούρας ή βελτίωση της ποιότητας δεν αποτελούν έννοιες στατικές, αλλά αντίθετα είναι πολυπαραμετρικές εξισώσεις με δυναμικό χαρακτήρα που οφείλουν να ανασκοπούνται, αξιολογούνται και αναθεωρούνται από την εταιρεία. 

 

Για τη Σαμαράς & Συνεργάτες ΕΠΕ

Αργύρης Γαλαρνιώτης
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ,ΜΒΑ
Δ/ντής Τομέα Συστημάτων Διαχείρισης & Πιστοποίησης Προϊόντων

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

 • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras