ISO 22000: Εντός του 2021 εκπνέει η προθεσμία για τη μετάβαση στη νέα έκδοση

Τι είναι η νέα έκδοση ISO 22000:2018

Τον Ιούνιο του 2018, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης προχώρησε στη δημοσίευση της νέας έκδοσης του προτύπου ISO 22000 αναφορικά με τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων. Η αλλαγή αυτή έρχεται μετά από 13 χρόνια εφαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πρόσφατες εξελίξεις και έννοιες των Προτύπων Διαχείρισης γενικά, αλλά και ειδικότερα  αναφορικά με την Ασφάλεια των Τροφίμων.

Καταληκτική ημερομηνία

Σε συνέχεια μιας εξάμηνης παράτασης, που δόθηκε λόγω της πανδημίας COVID-19, η καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση της μετάβασης στη νέα έκδοση του προτύπου, έχει οριστεί στις 29 Δεκεμβρίου 2021. Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής, κανένα πιστοποιητικό ISO 22000:2005 δε θα μπορεί να είναι σε ισχύ.

Ειδικότερα, μετά τις 29 Δεκεμβρίου 2020, για το σύνολο των πιστοποιητικών, τα οποία λήγουν ή για τα νέα πιστοποιητικά, που θα πρέπει να εκδοθούν, η μόνη αποδεκτή έκδοση προτύπου θα είναι αυτή του ISO 22000:2018.

Έχοντας φτάσει στην τελική ευθεία της μετάβασης στην έκδοση του 2018, υπάρχει ακόμα μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει στην υλοποίηση των αναγκαίων αλλαγών για την εναρμόνιση με τις νέες απαιτήσεις του προτύπου.  

Οι αλλαγές

Προκειμένου να ανταποκριθεί το  πρότυπο στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς, εντοπίζονται κυρίως οι παρακάτω αλλαγές στη νέα έκδοση :

 • Υιοθέτηση της δομής  υψηλού επιπέδου (High Level Structure), όπως αυτό ορίζεται στο Annex SL – η οποία αποτελεί πλέον την κοινή δομή των προτύπων του ISO, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την ενσωμάτωση πολλαπλών προτύπων  από τις εταιρίες
 • Ένταξη νέων ορισμών  και  αποσαφήνιση των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (CCPs), Λειτουργικών Προαπαιτούμενων Προγραμμάτων (OPRPs) και Προαπαιτούμενων (PRPs)
 • Εισαγωγή της προσέγγισης Risk-based αναφορικά με την επιχειρησιακή διακινδύνευση η οποία λειτουργεί προσθετικά στην  ανάλυση κινδύνου για το τρόφιμο  (hazard analysis)
 • Ευθυγράμμιση των απαιτήσεων με τις απαιτήσεις του Codex Alimentarius
 • Διασαφήνιση των απαιτήσεων αναφορικά με τις διεργασίες που γίνονται υπεργολαβικά
 • Καθορισμός του Πλαισίου Λειτουργίας, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να καθοριστούν όλοι οι παράγοντες (εσωτερικοί και εξωτερικοί) οι οποίοι σχετίζονται με τη λειτουργία του οργανισμού

 

Οφέλη Αναθεώρησης/ Πιστοποίησης

Σημαντικά είναι τα οφέλη για τις επιχειρήσεις, που θα προχωρήσουν στην αναθεώρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, που εφαρμόζουν ή θα προχωρήσουν για πρώτη φορά σε πιστοποίηση. Ενδεικτικά, κάποια από τα πλεονεκτήματα παρατίθονται παρακάτω:

 1. Διατήρηση Πιστοποιητικού σε ισχύ – τα πιστοποιητικά ISO 22000:2005 δε θα έχουν ισχύ μετά τις 29/12/2021 (σε πολλές περιπτώσεις και νωρίτερα)
 2. Διατήρηση και ανάπτυξη πελατολογίου
 3. Είσοδος σε νέες αγορές
 4. Θωράκιση της Ασφάλειας Τροφίμων σε όλα τα στάδια στης αλυσίδας εφοδιασμού (παραγωγή, διακίνηση, αποθήκευση, διαχείριση κ.λ.π.)
 5. Συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις
 6. Αποφυγή επαναλαμβανόμενων λαθών και πιθανών ανακλήσεων
 7. Συμμετοχή σε διαγωνισμούς

Γιατί με τη Σαμαράς & Συνεργάτες

 • Διαθέτουμε την εμπειρία στην Ανάπτυξη, Υποστήριξη στην Τήρηση και Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων όλων των κατηγοριών και κλάδων δραστηριοτήτων
 • Διαμορφώνουμε Συστήματα Διαχείρισης, σύμφωνα με τις ανάγκες, τη δομή, το πλαίσιο και τη φιλοσοφία λειτουργίας της κάθε επιχείρησης
 • Υποστηρίζουμε και καθοδηγούμε την επιχείρηση από τη φάση του σχεδιασμού των εγκαταστάσεων, με στόχο τη συμμόρφωση τόσο με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, όσο και με τους κανόνες ορθής πρακτικής
 • Δίνουμε αξία στις υπηρεσίες μας στοχεύοντας στην ουσιαστική βελτίωση λειτουργίας του οργανισμού και όχι απλά στην συμμόρφωση του με τις απαιτήσεις των προτύπων

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ (Θεσσαλονίκη: 2310 – 552562, email: info@exyppsamaras.gr, Αθήνα : 210 - 9580000, www.exyppsamaras.gr).

 

Για τη «Σαμαράς & Συνεργάτες ΕΠΕ»
Σωτήρης Κυρίτσης, Χημικός,
στο Τμήμα Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης & Πιστοποίησης Προϊόντων

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

 • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras