Διαχειριστική επάρκεια

Στα πλαίσια υλοποίησης του νέου κύκλου επενδυτικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014 -2020, του σχεδίου χρηματοδότησης με ίδιους πόρους του ΕΠΕΡΑΑ, αλλά και άλλων Προγραμμάτων Χρηματοδότησης είναι βασική και απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας από τον εκάστοτε φορέα του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας δύναται να είναι μια εκ των κατωτέρω ή και συνδυασμός τους:

  1. Επιβεβαίωση τύπου Α, για πράξεις με τεχνικό αντικείμενο και πιο συγκεκριμένα δημόσια έργα υποδομής και τεχνικές μελέτες.

  2. Επιβεβαίωση τύπου Β, για πράξεις δημοσίων συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών.

  3. Επιβεβαίωση τύπου Γ, για πράξεις χωρίς τεχνικό αντικείμενο που υλοποιούνται με ίδια μέσα οι οποίες δύναται να περιλαμβάνουν επί μέρους δημόσιες συμβάσεις μέχρι ποσοστού 30% του συνολικού προϋπολογισμού.

Η αρμόδια αρχή χορήγησης Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας ή Πιστοποιητικού Διαχειριστικής Επάρκειας είναι η εκάστοτε ορισμένη Διαχειριστική Αρχή ή Διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης αντίστοιχα. Ο έλεγχος για την απόδοση της Επιβεβαίωσης ή του Πιστοποιητικού γίνεται με βάση τις κείμενες Νομοθεσίες ΥΑ 22867/ΕΥΘΥ 984 (ΦΕΚ 792/ 2010, τ. Β΄), ΥΑ 25549/ΕΥΘΥ 1305 (ΦΕΚ 1412/2011, τ. Β΄) και ΥΑ 45927/ΕΥΘΥ 2092 (ΦΕΚ 2553/2011, τ. Β΄), καθώς και το πρότυπο Διαχειριστικής Επάρκειας ΕΛΟΤ 1429 και τους Οδηγούς Εφαρμογής ΕΛΟΤ 1431-1, ΕΛΟΤ 1431-2 και ΕΛΟΤ 1431-3, ανάλογα με τον τύπο της επιθυμητής Διαχειριστικής Επάρκειας.

Οι απαιτήσεις χορήγησης Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας ή του Πιστοποιητικού Διαχειριστικής Επάρκειας είναι πλήρως καθορισμένες στα προαναφερθέντα και αφορούν κυρίως μεταξύ άλλων την οργανωτική, λειτουργική και στελεχιακή δομή του εκάστοτε οργανισμού, τη δυνατότητα διαχείρισης διαγωνισμών, παρακολούθησης και πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου και οικονομικής παρακολούθησης του επενδυτικού έργου, της υλικοτεχνικής υποδομής και διαχείρισης της πληροφορίας και επικοινωνίας.

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. έχει την εμπειρία και την τεχνογνωσία ώστε να βοηθήσει ουσιαστικά στην προσπάθεια ανάπτυξης ενός Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας που ανταποκρίνεται στο μέγεθος, τη δομή και τις ανάγκες του οργανισμού.

News

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

  • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras