Λοιπά συστήματα διαχείρισης

Σύστημα Ελέγχου Εργοστασιακής Παραγωγής (FPC)

Το Σύστημα Ελέγχου Εργοστασιακής Παραγωγής αποτελεί ένα διαχειριστικό σύστημα που πρέπει να εγκαταστήσει και εφαρμόζει ο κατασκευαστής ενός προιόντος στην επιχείρησή του ώστε να διασφαλίζει ότι όλα τα προϊόντα που παράγει καθημερινά έχουν τις ίδιες αποδόσεις στα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους με αυτές των αρχικών δοκιμίων που  χρησιμοποιήθηκαν στις αρχικές δοκιμές τύπου (ΙΤΤ).

Όλες οι επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα για τα οποία απαιτείται σήμανση CE και εμπίπτουν στην κατηγορία που πρέπει να εφαρμόζουν Έλεγχο στην παραγωγική τους διαδικασία, θα πρέπει να αναπτύξουν και να εφαρμόζουν ένα Σύστημα Ελέγχου Εργοστασιακής Παραγωγής.

Εμπορία & Διακίνηση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων-ISO 13485

Το πρότυπο ISO 13485 ορίζει τις απαιτήσεις Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον σχεδιασμό, στην παραγωγή, στην εμπορία, στην εγκατάσταση και στην τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Το πρότυπο ISO 13485 είναι βασισμένο στις αρχές του ISO 9001 και ακολουθεί τη διεργασιακή προσέγγιση της Διαχείρισης Ποιότητας.

Όλοι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παραγωγής και διακίνησης των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων μπορούν να εφαρμόσουν και να πιστοποιήσουν ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 13485, προσαρμοσμένο στο μέγεθος, στο είδος καθώς και στις δραστηριότητές τους.

Υπηρεσίες φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης & κέντρων ξένων γλωσσών-ΕΛΟΤ 1433

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1433:2008 αφορά στην πιστοποίηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης και εφαρμογής κριτήριων αξιολόγησης της ποιότητας υπηρεσιών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και κέντρων ξένων γλωσσών. Επί της ουσίας καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και κέντρα ξένων γλωσσών, προκειμένου να καταχωρούνται στο Μητρώο φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών που διαθέτουν το Ελληνικό Σήμα Ποιότητας, ορίζοντας μέσα από τις παραγράφους του τα σημεία και κριτήρια αξιολόγησης, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί το Σύστημα Διαχείρισης που εφαρμόζει ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός.

Υπηρεσίες συνεργείων, φανοβαφείων & σημείων πώλησης αυτοκινήτων-ΕΛΟΤ 1434

Η τεχνική προδιαγραφή (Τ.Π.) ΕΛΟΤ 1434 καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν τα συνεργεία, τα φανοποιεία και οι επιχειρήσεις πώλησης αυτοκινήτων και λοιπών τροχοφόρων, ώστε να καταχωρούνται στο Μητρώο παρόχων υπηρεσιών αυτοκινήτου που διαθέτουν το Ελληνικό Σήμα Ποιότητας.

Αειφόρος Διαχείριση Δασικών Προϊόντων FSC, PEFC

Η αποστολή του Forest Stewardship Council (FSC) είναι η προώθηση μιας περιβαλλοντικά κατάλληλης, κοινωνικά επωφελούς και οικονομικά βιώσιμης διαχείρισης των δασών του πλανήτη.
Η πιστοποίηση FSC παρέχει τη σύνδεση μεταξύ υπεύθυνης διαχείρισης των δασών και κατανάλωσης προϊόντων που προέρχονται από το δάσος (όπως ξυλεία, χαρτί)  επιτρέποντας στους μεν καταναλωτές να αγοράζουν προϊόντα που προστατεύουν το περιβάλλον και την ανθρώπινη αξία και στις δε επιχειρήσεις να προσδίδουν αξία στα προϊόντα τους.

Οργάνωση και διαχείριση εργαστηριακών δοκιμών, διακρίβωσης και διαπίστευσης- ISO 17025

Το πρότυπο ISO 17025 χρησιμοποιείται για τη δημιουργία, οργάνωση και διαπίστευση εργαστηρίων μετρήσεων, δοκιμών και διακριβώσεων. 

Διαπίστευση ενός εργαστηρίου από έναν ανεξάρτητο επίσημο φορέα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025 σημαίνει ότι το εργαστήριο έχει τις τεχνικές και διοικητικές ικανότητες να διεξάγει συγκεκριμένες δοκιμές, μετρήσεις και διακριβώσεις σύμφωνα με συγκεκριμένες πρότυπες ή ενδοεργαστηριακές (in house) μεθόδους, με συγκεκριμένο εξοπλισμό και εντός συγκεκριμένων και δηλωμένων ορίων ακρίβειας. 

Ασφάλεια αλυσίδων ανεφοδιασμού- ISO 28000

Το πρότυπο ISO 2800 αποτελεί το διεθνές πρότυπο για την ασφάλεια στην εφοδιαστική αλυσίδα. Το πρότυπο απαιτεί την εκτίμηση επικινδυνότητας σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, τη θωράκιση του οργανισμού με μέτρα προστασίας και την ανάπτυξη διαδικασιών, αρχείων και δεικτών με στόχο τις έγκαιρες παραδόσεις, την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αποθεμάτων, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και τη μείωση του ρίσκου.

Υπηρεσίες επικοινωνίας – απαιτήσεις για παρόχους- ΕΛΟΤ 1435

Είναι το εθνικό πρότυπο που αναπτύχθηκε από την ΕΔΕΕ (Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης-Επικοινωνίας) σε συνεργασία με τον ΕΛΟΤ και προσδιορίζει τις καλές πρακτικές για την αποτελεσματική διαχείριση των προγραμμάτων επικοινωνίας. Το πρότυπο απαιτεί την ανάλυση των υφιστάμενων πρακτικών, τον εντοπισμό ευκαιριών βελτίωσης, την υιοθέτηση νέων διαδικασιών, την εκπαίδευση των εργαζομένων σας και την ανάπτυξη γραπτών διαδικασιών, αρχείων και  δεικτών με στόχο τον έλεγχο του κόστους και την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών. 

Σύστημα Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής στις εταιρείες καλλυντικών- ISO 22716

Το Διεθνές Πρότυπο ISO 22716 περιγράφει τις απαιτήσεις για την Εφαρμογή Κανόνων Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής για όλες τις εταιρείες που συμμετέχουν στην αλυσίδα εφοδιασμού καλλυντικών, τα οποία κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά.


Το πρότυπο ISO 22716 εισάγει μια προσέγγιση του συστήματος διαχείρισης που περιλαμβάνει την παραγωγή, τον έλεγχο, την αποθήκευση και μεταφορά των καλλυντικών προϊόντων. Ενσωματώνει επίσης, κατευθυντήριες γραμμές και πρακτικές μεθόδους με σκοπό τη διαχείριση και τον έλεγχο της παραγωγής που μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα του προϊόντος.

Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τα καλλυντικά προϊόντα 1223/2009/ΕΚ, με υποχρεωτική εφαρμογή από τον Ιούλιο του 2013, καθιστά ως απαίτηση την υιοθέτηση των Κανόνων Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής στις εταιρείες παραγωγής καλλυντικών προϊόντων. Η εφαρμογή και πιστοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 22716 από εταιρείες που εμπλέκονται στη βιομηχανία καλλυντικών αποδεικνύει τη συμμόρφωση αυτών με την επικείμενη νομοθετική απαίτηση.

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. διαθέτει την τεχνογνωσία και το εκπαιδευμένο προσωπικό για να προετοιμάσει την επιχείρησή σας στην εφαρμογή των καλών βιομηχανικών πρακτικών και να αποκτήσει το πιστοποιητικό από τον Φορέα Πιστοποίησης.

News

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

  • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras