Έλεγχοι Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

Ο έλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης κάθε κτιρίου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 αποτελεί υποχρέωση κάθε επιχείρησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Υ.Α. ΦΑ50/12081/642/2006 ΦΕΚ 1222/Β/5.9.2006).

Ο έλεγχος περιλαμβάνει δύο μέρη: α) την οπτική επιθεώρηση του εξοπλισμού και της εγκατάστασης και β) τον έλεγχο με δοκιμές και μετρήσεις, οι οποίες ως προς τη μεθοδολογία τους είναι πλήρως συμμορφωμένες με τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς.

Διενεργούνται έλεγχοι χωρίς διακοπή λειτουργίας της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (μέτρηση τιμής αντίστασης γείωσης, διαφοράς δυναμικού, θερμογράφηση, μετρήσεις τάσης, έντασης, συχνότητας κ.α.) και έλεγχοι με διακοπή λειτουργίας (μέτρηση της αντίστασης μόνωσης, έλεγχος συνέχειας αγωγού γείωσης, έλεγχος αντιηλεκτροπληξιακών κ.α.).

Με το πέρας των εργασιών ελέγχου προβλέπεται η σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου, το οποίο παραδίδεται στον πελάτη και αποτελεί τη γραπτή τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων.

Η διενέργεια του ελέγχου της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης εκτός από νομοθετική απαίτηση, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη καθώς αναδεικνύει τυχόν προβλήματα και δυσλειτουργίες της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που δε μπορούν να γίνουν αντιληπτά με άλλο τρόπο, έτσι βοηθά καταλυτικά να προληφθούν εργατικά ατυχήματα από ηλεκτροπληξία καθώς και άλλα δυσάρεστα συμβάντα (βραχυκυκλώματα, πυρκαγιές κλπ) με πολύ σημαντικές επιπτώσεις για κάθε επιχείρηση όπως φθορές στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και σε ευαίσθητες συσκευές – δίκτυα, καταστροφή ηλεκτρονικών αρχείων κ.α.

Όλες οι ανωτέρω μετρήσεις πραγματοποιούνται από ειδικά συνεργεία ελέγχων της ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. με τη χρήση κατάλληλου διακριβωμένων οργάνων μέτρησης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Μέρος 6 του προτύπου ΕΛΟΤ HD384.

News

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

  • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras