Γιατρός Εργασίας

Ο Γιατρός Εργασίας είναι ο σύμβουλος της επιχείρησης σε θέματα που αφορούν τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων στον χώρο της εργασίας. Η ανάθεση καθηκόντων Γιατρού Εργασίας είναι υποχρεωτική για κάθε επιχείρηση που απασχολεί 50 και άνω εργαζομένους.

Ο γιατρός εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση εργασίας τους, μετά την πρόσληψή τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση του. Μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά.

Όλα τα στοιχεία των ιατρικών ελέγχων και πιθανών εξετάσεων καταγράφονται από τον γιατρό στην ατομική καρτέλα του κάθε εργαζομένου. Οι καρτέλες είναι απόρρητες και παραμένουν σε ασφαλή χώρο στην επιχείρηση και μπορούν να είναι στη διάθεση των αρμοδίων αρχών αν το ζητήσουν μόνο παρουσία του γιατρού, ο οποίος είναι το μόνο πρόσωπο που έχει πρόσβαση σ’ αυτές.

Επίσης ο γιατρός εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία, αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων και την κοινοποιεί στον εργοδότη. Το περιεχόμενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο και μπορεί να ελεγχθεί από τους υγειονομικούς επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας, για την κατοχύρωση του εργαζομένου και του εργοδότη. Ο γιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο.

Οι γιατροί εργασίας της ΕΞΥΠΠ ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε., υπό την καθο­δήγηση του Ιατρικού Επιστημονικού μας Υπευθύνου, ασκούν ουσιαστική προληπτική ιατρική στους χώρους εργασίας με βασικό στόχο την πρόληψη επαγγελματικών ασθενειών και γενικά την προστα­σία της υγείας των εργαζομένων. Μ’ αυτόν τον τρόπο και η αποδοτικότητα των εργαζομένων βελτιώνεται αλλά και η επιχείρηση δεν είναι εκτεθειμένη σε ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές.

News

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

  • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras