Μελέτες SEVESO – ATEX

Η διαδικασία υποβολής και καταχώρησης της μελέτης SEVESO ή πιο σωστά Μελέτης Ασφαλείας Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης καθορίζεται από τα άρθρα 6, 7 και 8 της ΚΥΑ 12044/613 ΦΕΚ 376 Β της 19/03/2007 (SEVESO II).

Με βάση την παραπάνω ΚΥΑ το αν μία επιχείρηση εμπίπτει ή όχι στις υποχρεώσεις της συγκεκριμένης νομοθεσίας εξαρτάται από τις ποσότητες των επικίνδυνων ουσιών που παράγει ή διακινεί. Ανάλογα με τις ποσότητες αυτές οι επιχειρήσεις διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

 1. Οι υποχρεώσεις της πρώτης κατηγορίας επιχειρήσεων αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7 της παραπάνω ΚΥΑ και αφορούν την υποβολή “Κοινοποίησης”

 2. ενώ για τις επιχειρήσεις της δεύτερης κατηγορίας στα άρθρα 6 και 8 αφορούν την υποβολή της ‘’Μελέτης Ασφαλείας’’.

Στην περίπτωση της ‘’Κοινοποίησης’’ η διαδικασία περιλαμβάνει την υποβολή έκθεσης που περιέχει ενδεικτικά :

 • στοιχεία για τις επικίνδυνες ουσίες που υπάρχουν στην εγκατάσταση ή που είναι δυνατόν να προκύψουν από ενδεχόμενα ατυχήματα

 • την ποσότητα και τη φυσική μορφή των επικίνδυνων ουσιών

 • την περιγραφή της δραστηριότητας που ασκείται

 • πληροφορίες και στοιχεία για το άμεσο περιβάλλον της εγκατάστασης (γειτονικές εγκαταστάσεις, περιγραφή χρήσεων γης της ευρύτερης περιοχής)

 • εκτίμηση της πιθανότητας πρόκλησης ατυχήματος μεγάλης έκτασης, λόγω της θέσης της εγκατάστασης και της εγγύτητάς της με άλλες επικίνδυνες εγκαταστάσεις (φαινόμενο domino).

Επίσης προβλέπεται η υποβολή της πολιτικής πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων και τους όρους και μεθόδους διασφάλισης της ορθής εφαρμογής της.

Η ‘’Κοινοποίηση’’ και η ‘’Πολιτική Πρόληψης’’ υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία από τις επιχειρήσεις το αργότερο κάθε 5 χρόνια ή σε κάθε μεταβολή των στοιχείων της δραστηριότητας.

Στην περίπτωση της ‘’Μελέτης Ασφαλείας’’ η διαδικασία είναι πολύ πιο σύνθετη και η μελέτη που υποβάλλεται πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικά σενάρια σε περίπτωση ατυχήματος. Ειδικότερα από το περιεχόμενο της μελέτης πρέπει να καταδεικνύεται ότι :

 • εφαρμόζεται η πολιτική πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων και ένα σύστημα διαχείρισης ασφαλείας για την υλοποίησή της

 • έχουν επισημανθεί οι κίνδυνοι μεγάλου ατυχήματος και έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη και τον περιορισμό των συνεπειών τους στον άνθρωπο και το περιβάλλον

 • ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η λειτουργία και η συντήρηση των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού παρέχουν επαρκή αξιοπιστία και ασφάλεια

 • υπάρχουν εσωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης ώστε να λαμβάνονται αναγκαία μέτρα σε περίπτωση μεγάλου ατυχήματος

 • έχει εξασφαλισθεί επαρκής πληροφόρηση των αρμόδιων αρχών, ώστε να μπορούν να αποφασίζουν για την εγκατάσταση των δραστηριοτήτων ή για διευθετήσεις γύρω από υπάρχουσες εγκαταστάσεις

 • σε περίπτωση εγγύτητας της εγκατάστασης με άλλες επικίνδυνες εγκαταστάσεις (φαινόμενο domino) έχει συνεκτιμηθεί η φύση και η έκταση ενός συνολικού κινδύνου ατυχήματος μεγάλης έκτασης.

Η εκπόνηση Μελέτης Πρόληψης Κινδύνων από Εκρήξεις ή Μελέτης ΑΤΕΧ όπως συνήθως λέγεται, είναι υποχρέωση όλων των επιχειρήσεων οι δραστηριότητες των οποίων ενέχουν τον κίνδυνο δημιουργίας εκρηκτικής ατμόσφαιρας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΠΔ 42/2003 σε συμμόρφωση με την οδηγία 1999/92/ΕΚ (οδηγία ΑΤΕΧ).

Η Μελέτη ΑΤΕΧ περιλαμβάνει την αναλυτική εξέταση κάθε χώρου της εγκατάστασης ώστε :

 • να αναγνωριστούν οι επικίνδυνες περιοχές για την δημιουργία εκρηκτικής ατμόσφαιρας

 • να καταγραφεί ο εξοπλισμός – μηχανήματα και να ελεγχθεί η καταλληλότητα του

 • να καταγραφούν και αξιολογηθούν οι κίνδυνοι από εύφλεκτα υλικά που υπάρχουν

 • να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις ενός πιθανού ατυχήματος λόγω ύπαρξης εκρηκτικής ατμόσφαιρας.

Όλες οι ανωτέρω ειδικές μελέτες είναι συνεπώς ιδιαίτερα σύνθετες και απαιτούν διεπιστημονική συγκρότηση της ομάδας που θα εκπονήσει τη μελέτη. Απαιτούν γνώση σε βάθος, μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία. Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ διαθέτει το κατάλληλο στελεχιακό δυναμικό αλλά και τον απαιτούμενο εξοπλισμό μετρήσεων καθώς επίσης έχει στην διάθεση της ειδικό λογισμικό για τον υπολογισμό των συνεπειών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης. Έτσι είναι σε θέση να εκπονήσει μελέτες που καλύπτουν τα υψηλότερα διεθνή στάνταρτς.

News

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

 • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras