Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού κινδύνου χώρων εργασίας (Μ.Ε.Ε.Κ.)

Η Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου περιλαμβάνει τον εντοπισμό, την ανάλυση και την ποσοτική εκτίμηση των κινδύνων που υπάρχουν στον χώρο εργασίας καθώς επίσης και τον προσδιορισμό των απαιτούμενων μέτρων πρόληψης. Η ύπαρξη της μελέτης αυτής είναι υποχρεωτική για κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα ανεξαρτήτως αριθμού απασχολουμένων και κλάδου οικονομικής δραστηριότητας.

Μια αναλυτική και τεκμηριωμένη Μ.Ε.Ε.Κ. είναι τα πιο χρήσιμο εργαλείο της επιχείρησης στην προσπάθεια της για πρόληψη και αντιμετώπιση του κινδύνων στους χώρους εργασίας. Περιλαμβάνει :

 • καταγραφή των δραστηριοτήτων της επιχείρησης / φορέα, με στόχο την αποτύπωση όλων των πιθανών κινδύνων και των υφιστάμενων μέτρων ασφάλειας και υγείας

 • ανάλυση και αξιολόγηση των κινδύνων σε κάθε χώρο και θέση εργασίας

 • ποσοτική εκτίμηση όλων των κινδύνων, δηλαδή βαθμολόγηση του κινδύνου και κατάταξη σε ειδική κλίμακα ανάλογα με τη σημαντικότητα του, ώστε η επιχείρηση να είναι σε θέση να ιεραρχήσει τις αποφάσεις της για τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων

 • μετρήσεις, όπου απαιτούνται, των επικίνδυνων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος (θόρυβος, σκόνη, χημικές ουσίες κλπ)

 • και τέλος συγκεκριμένα και εφαρμόσιμα μέτρα πρόληψης για κάθε κίνδυνο

Η μελέτη επαγγελματικού κινδύνου έχει διεπιστημονικό αντικείμενο και στην εκπόνηση τους συμμετέχουν εξειδικευμένα στελέχη μας διάφορων ειδικοτήτων (μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι, χημικοί μηχανικοί, ιατροί κλπ) ώστε να καλύπτονται πλήρως όλα τα γνωστικά αντικείμενα που απαιτούνται ανάλογα με τις δραστηριότητες της επιχείρησης.

Πριν την παράδοση η μελέτη ελέγχεται από τον project manager, ειδικό συνεργάτη μας με πολύ μεγάλη εμπειρία στα ζητήματα υγείας και ασφάλειας εργασίας. Με την ολοκλήρωση γίνεται παρουσίαση της μελέτης στα αρμόδια στελέχη του πελάτη.

Η ΕΞΥΠΠ ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. έχει αναπτύξει ειδική πρότυπη μεθοδολογία για την εκπόνηση των ΜΕΕΚ και οι μελέτες μας αναγνωρίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες γιατί είναι πλήρεις, αναλυτικές και επιστημονικά τεκμηριωμένες.

News

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

 • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras