Μετρήσεις Παραγόντων του Εργασιακού Περιβάλλοντος

Οι κίνδυνοι από την ύπαρξη φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων στους χώρους εργασίας είναι από τις πλέον σημαντικές κατηγορίες κινδύνων, με ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Συνεπώς οι μετρήσεις των παραγόντων αυτών αποτελούν αδήριτη ανάγκη για κάθε επιχείρηση καθώς είναι ο μόνος τρόπος για να εκτιμηθούν ποσοτικά οι κίνδυνοι από την ύπαρξη τους, και να ληφθούν τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. Παράλληλα βέβαια οι μετρήσεις είναι απαίτηση της νομοθεσίας και η υπέρβαση των αντίστοιχων ορίων μπορεί να επιφέρει διοικητικές αλλά και ποινικές κυρώσεις για την επιχείρηση.

Για παράδειγμα κανείς δε μπορεί να εκτιμήσει ποιοτικά το ύψος του εκπεμπόμενου θορύβου από μια δραστηριότητα έτσι ώστε να διαπιστώσει αν και ποια μέτρα πρέπει να λάβει για τον περιορισμό της έκθεσης των εργαζομένων. Ομοίως είναι αδύνατο να εκτιμηθεί ποιοτικά η περιεκτικότητα μιας επικίνδυνης χημικής ουσίας στον αέρα. Χωρίς μετρήσεις δηλαδή, οι κίνδυνοι αυτοί μπορεί να υποεκτιμηθούν με αποτέλεσμα την ελλιπή προστασία των εργαζομένων ή να υπερεκτιμηθούν με συνέπεια την άσκοπη οικονομική επιβάρυνση της επιχείρησης για τη λήψη υπερβολικών μέτρων.

Φυσικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος είναι ο θόρυβος, η σκόνη, ο φωτισμός, η θερμοκρασία, η υγρασία κ.ά..

Οι μετρήσεις χημικών παραγόντων περιλαμβάνουν την ανίχνευση χημικών ουσιών σε αέρια, στερεά ή υγρή μορφή.

Τέλος οι μετρήσεις βιολογικών παραγόντων (μικροβιακό φορτίο, μύκητες κ.ά.) γίνονται από την εταιρεία μας.

Για τη διενέργεια των μετρήσεων απαιτείται η χρήση ειδικών οργάνων και συγκεκριμένης μεθοδολογίας. Επιπλέον, η διενέργειά τους από ειδικούς που διαθέτουν αποδεδειγμένα τις ειδικές γνώσεις, την εμπειρία και το κύρος, αποτελεί εγγύηση για την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων.

News

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

  • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras