Συντονιστής Ασφάλειας & Υγείας Έργου

Ο Συντονιστής είναι ο σύμβουλος του αναδόχου του έργου σε θέματα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο και είναι επιφορτισμένος με τον συντονισμό των δραστηριοτήτων όλων όσων εμπλέκονται στο έργο, με σκοπό την τήρηση των μέτρων ασφάλειας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που αφορούν την κατασκευή. Ο ορισμός του είναι απαίτηση της νομοθεσίας και ορίζεται από τον ανάδοχο του έργου ή αν δεν υπάρχει αυτός από τον κύριο του έργου.

O Συντονιστής Ασφαλείας και Υγείας κατά την εκτέλεση του έργου:

  • Συντονίζει την εφαρμογή των γενικών αρχών πρόληψης και ασφάλειας στις διάφορες εργασίες ή φάσεις εργασίας που διεξάγονται ταυτόχρονα ή διαδοχικά.

  • Συντονίζει την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων µεριµνώντας ώστε οι εργολάβοι και υπεργολάβοι και οι αυτοαπασχολούμενοι να εφαρµόζουν µε συνέπεια τις αρχές που αναφέρονται στη σχετική νομοθεσία και το σχέδιο ασφάλειας και υγείας.

  • Οργανώνει μαζί µε τους τεχνικούς ασφάλειας και τους γιατρούς εργασίας τη συνεργασία μεταξύ των εργολάβων και υπεργολάβων, και εποπτεύει την εκπαίδευση του προσωπικού τους.

Στις υποχρεώσεις του Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας περιλαμβάνονται η τήρηση Ημερολογίου Μέτρων Ασφαλείας και η τήρηση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας του έργου (Σ.Α.Υ.)

Οι έμπειροι και εξειδικευμένοι Συντονιστές της ΕΞΥΠΠ ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην υλοποίηση ενός έργου σε συνθήκες ασφάλειας.

Σημαντική συμβολή στην εξαιρετική παρουσία των Συντονιστών μας στα εργοτάξια, έχει η τριβή τους με τα στελέχη των αρμόδιων τμημάτων των «αδελφών» εταιριών ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. και DELTA ENGINEERING που ασχολούνται με τη μελέτη και επίβλεψη ιδιωτικών και δημόσιων τεχνικών έργων.

News

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

  • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras