Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας Έργου (Σ.Α.Υ.)

Το Σχέδιο και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ.) απαιτούνται από τη νομοθεσία για κάθε έργο. Το Σ.Α.Υ. αποσκοπεί στον εντοπισμό, την πρόληψη και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που θα αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι και τρίτοι που τυχόν επηρεάζονται κατά την κατασκευή του έργου. Ο Φ.Α.Υ. αποσκοπεί στον προσδιορισμό, πρόληψη και περιορισμό των κινδύνων των χρηστών του έργου κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες συντήρησης, μετατροπών, επισκευών κ.ά. καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του έργου.
Στο Σ.Α.Υ. περιγράφονται και διευκρινίζονται οι κανόνες και τα μέτρα ασφαλείας που θα εφαρμόζονται στο εργοτάξιο, λαμβανομένων υπόψη των εργασιών που πρόκειται να υλοποιηθούν.  Ακόμη περιλαμβάνονται στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και τις θέσεις εργασίας, την ανάλυση πορείας της κατασκευής σε φάσεις, την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου, την ανάλυση των μεθόδων εργασίας ανά φάση, τον καθορισμό χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων, τις συνθήκες αποκομιδής επικινδύνων υλικών, τη διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α΄ βοηθειών και τη μελέτη κατασκευής ικριωμάτων. Tο σχέδιο ασφάλειας και υγείας αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει.
Η διαφορά μεταξύ Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. είναι ότι το Σ.Α.Υ. αποσκοπεί στην πρόληψη των κινδύνων κατά την εκτέλεση του έργου, ενώ ο Φ.Α.Υ. στην πρόληψη των κινδύνων κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου.
Επομένως, σημασία έχει το Σ.Α.Υ. να συντάσσεται όσο το δυνατόν πιο πλήρως και προσεκτικά, ή ακόμα και αν χρειάζεται να αναπροσαρμόζεται, πριν την έναρξη εκτέλεσης του έργου (και στη συνέχεια φυσικά να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με την εξέλιξη των εργασιών), ενώ ο Φ.Α.Υ. σημασία έχει να αναπροσαρμόζεται κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου ανάλογα με τις τροποποιήσεις που επέρχονται στο έργο, ώστε μετά την ολοκλήρωση του έργου να είναι πλήρες και με όλα τα “ως κατεσκευάσθη” στοιχεία και τις χρήσιμες οδηγίες.
Τα εμπεριστατωμένα και αναλυτικά Σ.Α.Υ. που εκπονούμε στην ΕΞΥΠΠ ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. αποτελούν το βασικό εργαλείο για τη διαχείριση των κινδύνων σε ένα τεχνικό έργο.

News

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

  • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras