Σύνταξη Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS)

Τα χημικά προϊόντα που απευθύνονται σε επαγγελματίες χρήστες είναι απαραίτητο να συνοδεύονται από Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας στη γλώσσα της αγοράς στην οποία διατίθεται το προϊόν.

 Η υποχρέωση παροχής MSDS στον επόμενο στην αλυσίδα εφοδιασμού απορρέει από τον Κανονισμό REACH, 1907/206/EK και η δομή αυτών καθορίζεται από τον Κανονισμό 453/2010/ΕΚ.

 Επίσης, για τις καταχωρισμένες ουσίες σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH, υπάρχει υποχρέωση παροχής εκτεταμένου ΔΔΑ (e-MSDS). To εκτεταμένο ΔΔΑ περιγράφει τις χρήσεις της ουσίας και συνοδεύεται από τα αντίστοιχα σενάρια έκθεσης για κάθε χρήση.

 Η εταιρεία μας όντας στελεχωμένη με καταρτισμένο προσωπικό και με τη χρήση ειδικού λογισμικού αναλαμβάνει την σύνταξη Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας για ουσίες και μείγματα στη γλώσσα της επιλογής σας.

News

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

  • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras