Πιστοποίηση CE

Η πιστοποίηση ότι ένα προϊόν πληρεί τις προδιαγραφές των ευρωπαϊκών οδηγιών και προτύπων και είναι ασφαλές για χρήση, είναι το «διαβατήριο» για την ελεύθερη κυκλοφορία του στην παγκόσμια αγορά (συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής) καθώς για πολλές κατηγορίες προϊόντων η πιστοποίηση είναι υποχρεωτική (π.χ. δομικά υλικά, ηλεκτρολογικό υλικό, μηχανές, οικιακές συσκευές και πολλά άλλα). Επίσης εξασφαλίζει τον υγιή ανταγωνισμό και τη διαφάνεια στις εμπορικές συναλλαγές.

H πιστοποίηση είναι υποχρέωση του κατασκευαστή αλλά και του εισαγωγέα – αντιπροσώπου όταν ένα προϊόν εισάγεται από τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ε.).

Η σήμανση CE βεβαιώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται προς όλες τις απαιτήσεις, οι οποίες καθορίζονται από την Κοινοτική Νομοθεσία. Οι κατασκευαστές είναι υποχρεωμένοι να καταρτίζουν ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ (τεχνική τεκμηρίωση), στον οποίο περιέχονται τα στοιχεία τους, τα στοιχεία αναγνώρισης του προϊόντος, κατάλογος Εναρμονισμένων Προτύπων ή άλλων τεχνικών λύσεων που υιοθέτησαν για να εκπληρώσουν τις βασικές απαιτήσεις, αποτελέσματα δοκιμών και ελέγχων, οδηγίες χρήσης, πιστοποιητικά υλικών κ.α. Είναι επίσης υποχρεωμένοι να συντάσσουν ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, η οποία συνοδεύει τον Τεχνικό Φάκελο.

Υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες – σχήματα πιστοποίησης ανάλογα με είδος του προϊόντος :

  • 1ο Επίπεδο – Αυτοπιστοποίηση, απαιτείται μόνο Τεχνικός Φάκελος, δεν απαιτούνται αρχικές δοκιμές, ούτε έλεγχος από αναγνωρισμένο φορέα.

  • 2ο Επίπεδο – Απαιτούνται και αρχικές δοκιμές, όχι έλεγχος από αναγνωρισμένο φορέα.

  • 3ο Επίπεδο – Απαιτείται έλεγχος του Τεχνικού Φακέλου και του προϊόντος από αναγνωρισμένο φορέα.

Ο Τεχνικός Φάκελος σε κάθε περίπτωση προσκομίζεται εφόσον ζητηθεί από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, οι οποίες είναι επιφορτισμένες με την εφαρμογή των συγκεκριμένων Κοινοτικών Οδηγιών και τον έλεγχο της αγοράς. Ο Τεχνικός Φάκελος διατηρείται για τον ανωτέρω σκοπό από τον κατασκευαστή για μια περίοδο δέκα ετών μετά την τελευταία κυκλοφορία του προϊόντος.

Συνεπώς η σημασία της πιστοποίησης σε περίοδο οικονομικής κρίσης είναι μεγαλύτερη, γιατί δίνει προστιθέμενη αξία στο προϊόν και δημιουργεί ευκαιρίες πώλησης σε νέες απαιτητικές αγορές, ενώ παράλληλα προστατεύει τον κατασκευαστή σε περίπτωση ανεπιθύμητου συμβάντος (ατύχημα κατά τη χρήση του προϊόντος ή καταγγελία από πελάτη ή τον ανταγωνισμό).

Η επιτυχημένη παρουσία της ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. στον τομέα αυτό «πιστοποιείται» από τους εκατοντάδες ικανοποιημένους πελάτες μας για τους οποίους αναλάβαμε την εκπόνηση τεχνικών φακέλων για την πιστοποίηση προϊόντων τους.

News

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

  • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras