Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων – Σ.Α.Μ.Ε.Ε. (Συμβούλος ADR)

Ο Σύμβουλος Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (Σύμβουλος ADR) υποστηρίζει κάθε επιχείρηση που οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν φορτοεκφόρτωση και οδική, σιδηροδρομική ή πλωτή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, με στόχο να τηρούνται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας και να υλοποιούνται οι παραπάνω δραστηριότητες με ασφάλεια για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Στα πλαίσια των καθηκόντων του εκτελεί τακτικούς ελέγχους για θέματα ασφάλειας στα φορτηγά οχήματα και στις εγκαταστάσεις φορτοεκφόρτωσης της επιχείρησης και ενδεικτικά ασχολείται με τα εξής ζητήματα :

 • ταξινόμηση και όροι αποθήκευσης των επικίνδυνων εμπορευμάτων

 • σύνταξη διαδικασιών για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζουν την αναγνώριση των επικίνδυνων εμπορευμάτων που μεταφέρονται και για τον έλεγχο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται

 • συμβουλευτική υποστήριξη προς την επιχείρηση ώστε να συνυπολογίζονται ειδικές απαιτήσεις κατά την προμήθεια μεταφορικών μέσων και στην επιλογή και χρήση υπεργολάβων

 • καθορισμός ενδείξεων και ετικέτες μεταφοράς, έγγραφων πορείας και πιστοποιητικών μεταφοράς και σύνταξη οδηγιών ασφάλειας

 • εφαρμογή των κατάλληλων σχεδίων άμεσης ανάγκης στην περίπτωση ατυχήματος ή συμβάντος

 • διερεύνηση και, όπου είναι απαραίτητο, προετοιμασία αναφορών πάνω σε σοβαρά ατυχήματα ή συμβάντα που καταγράφονται κατά τη μεταφορά, φόρτωση ή εκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Η ανάθεση καθηκόντων Συμβούλου ADR είναι υποχρεωτική από τη νομοθεσία για όλες τις επιχειρήσεις που φορτοεκφορτώνουν ή μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα (πετρελαιοειδή, χημικά, εκρηκτικά κ.ά.)

Καθήκοντα ΣΑΜΕΕ μπορούν να ασκούν μόνο όσοι ειδικοί επιστήμονες έχουν εκπαιδευτεί σχετικά και διαθέτουν πιστοποιητικό εκπαίδευσης και άδεια άσκησης των καθηκόντων αυτών από το Υπουργείο Μεταφορών.

Η επαγγελματική ενασχόληση μας με τα θέματα ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, μας βοηθά σημαντικά και στην άσκηση των καθηκόντων Συμβούλου Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων. Συνεπώς έχουμε εντάξει και την παροχή των υπηρεσιών ΣΑΜΕΕ υπό τον έλεγχο και την εποπτεία της ΕΞ.Υ.Π.Π.

News

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

 • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras